Η νέα Εγκύκλιος για την πρόσληψη Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής (2013)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2013-2014

Αρ.Πρωτ.117746/Γ6/27-08-2013/ΥΠΑΙΘ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕIΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Τμήμα Α ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ e-mail: t08dea1(ΑΤ)minedu.gov.gr Πληροφορίες: Ευγ. Παναγιωτοπούλου, Μ. Μυστακίδου, Α.Τσακανίκα, Π. Καλογεροπούλου, Δ. Καραγιάννη, Ευ. Λερίου Τηλ.:210 3442190, 210 3442194, 210 3443797, 210 3442577 FΑΧ: 210 3442334

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για ένταξη στους Ενιαίους Πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών ΕΑΕ διδακτικού έτους 2013-2014

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, στο πλαίσιο της προετοιμασίας κατάρτισης του πίνακα αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ), τα Τμήματα Ένταξης, την Παράλληλη Στήριξη, τη Διδασκαλία στο Σπίτι και τα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕΔΔΥ), διδακτικού έτους 2013-2014,

κ α λ ε ί

τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς οι οποίοι επιθυμούν την πρόσληψή τους ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι σε ΣΜΕΑΕ, Τμήματα Ένταξης, Παράλληλη Στήριξη, Διδασκαλία στο Σπίτι και ΚΕΔΔΥ και έχουν τα τυπικά προσόντα που προσδιορίζονται από τις διατάξεις που ακολουθούν και αναλυτικότερα αναφέρονται στο Δεύτερο Μέρος «ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ» της παρούσης, να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων ΕΑΕ για το διδακτικό έτος 2013-2014.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι:

1. Έλληνες πολίτες*.

2. Βορειοηπειρώτες και ομογενείς που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο (Ν.Δ. 3832/1958) και την Αίγυπτο.

3. Πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ν. 2431/1996).

* Σημειώνεται ότι οι αλλοδαποί από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια από πολιτογράφηση, πρέπει να έχουν συμπληρώσει και ένα (1) έτος από την απόκτησή της, κατά την τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων με την παρούσα εγκυκλίο.

Προθεσμία υποβολής αίτησης ορίζεται από 28-08-2013 μέχρι και 03-09-2013.

ΜΕΡΟΣ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

(…)

ΜΕΡΟΣ Β ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι εκπαιδευτικοί των κλάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΕΑΕ.

Στο Υποπαράρτημα Α του Παραρτήματος II, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας εγκυκλίου, αναφέρονται αναλυτικά οι κλάδοι/ειδικότητες εκπαιδευτικών που έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης με την παρούσα εγκύκλιο καθώς και τα πτυχία και τα λοιπά προσόντα που απαιτούνται για την ένταξη στους πίνακες των αντίστοιχων κλάδων/ειδικοτήτων σε συνδυασμό με αυτά του παρόντος Μέρους Β΄ (πλην των κλάδων ΠΕ61 και ΠΕ71, των οποίων τα τυπικά προσόντα περιγράφονται αμέσως παρακάτω).

Στο Υποπαράρτημα Β του Παραρτήματος II, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας εγκυκλίου, αναφέρονται αναλυτικά τα τυπικά προσόντα υποψηφίων που κατ΄ εξαίρεση μπορούν να υποβάλουν αίτηση (εφόσον διαθέτουν και κάποιο από τα αναφερόμενα στο παρόν Μέρος Β΄) για απασχόληση στα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ και στα Τ.Ε.Ε. Α΄ & Β΄ Βαθμίδας ΕΑΕ, αποκλειστικά ως ωρομίσθιο προσωπικό (υποψήφιοι οι οποίοι μέχρι πρότινος εντάσσονταν στους καταργημένους, με το άρθρο 82 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ. Α΄/23-7-2013), κλάδους/ειδικότητες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (πλην των υποψηφίων του κλάδου ΠΕ17.13)).

Οι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν Αίτηση-Δήλωση για εγγραφή τους στους κατωτέρω πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων ΕΑΕ ως ακολούθως:

I. Για τον πίνακα Α΄ οι εκπαιδευτικοί που έχουν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα βάσει του Παραρτήματος ΙΙ (ή τα τυπικά προσόντα για ένταξη στους κλάδους ΠΕ61 και ΠΕ71, όπως περιγράφονται αμέσως παρακάτω) και σύμφωνα με την περ. γ του άρθρου 22 του ν. 3699/2008 «Έχουν μόνιμη αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και εφόσον αυτή δεν οφείλεται σε θέματα ψυχικής υγείας. Διαπιστώνεται από πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια υγειονομική επιτροπή, η οποία επιβεβαιώνει ότι κρίνονται ικανοί για την εκτέλεση των καθηκόντων τους ως εκπαιδευτικοί.».

ΙΙ. Για τον πίνακα Β΄ οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι:

  • Είναι κάτοχοι πτυχίου των Τμημάτων: Παιδαγωγικού Ειδικής Αγωγής της Σχολής Επιστημών του Ανθρώπου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κατευθύνσεων Δασκάλων και Νηπιαγωγών, ή Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με κατεύθυνση την εκπαίδευση ατόμων με ειδικές ανάγκες, ή αναγνωρισμένου -ισότιμου και αντίστοιχου- τίτλου Πανεπιστημίου της αλλοδαπής.
  • Είναι κάτοχοι πτυχίου ΤΕΦΑΑ των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ισότιμου και αντίστοιχου πτυχίου της αλλοδαπής με κύρια ειδικότητα την «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση», την «Ειδική Φυσική Αγωγή», την «Ειδική Φυσική Αγωγή-Θεραπευτική Γυμναστική», την «Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή», την «Προσαρμοσμένη Κινητική Αγωγή» ή την «Άσκηση σε Χρόνιες Παθήσεις και Αναπηρία».

καθώς και:

  • οι εκπαιδευτικοί που έχουν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα βάσει του Παραρτήματος ΙΙ και οι οποίοι:

– Είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος στην ΕΑΕ ή τη Σχολική Ψυχολογία.

– Είναι κάτοχοι τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών στην ΕΑΕ ή τη Σχολική Ψυχολογία.

– Είναι κάτοχοι τίτλου διετούς μετεκπαίδευσης ΕΑΕ στα Διδασκαλεία της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου τίτλου της αλλοδαπής (Μόνο για τους πρώην διορισμένους στην Ιδιωτική Εκπαίδευση εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ70 και ΠΕ60)

– Είναι κάτοχοι πιστοποιητικού επιτυχούς παρακολούθησης ετήσιου σεμιναρίου επιμόρφωσης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση από Πανεπιστήμιο ή αναγνωρισμένο κρατικό φορέα που εποπτεύεται από το Υ.ΠΑΙ.Θ.,, αποδεδειγμένης διάρκειας τουλάχιστον τετρακοσίων (400) ωρών. Σεμινάρια ετήσιας διάρκειας στην ΕΑΕ που έχουν υλοποιηθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/τ.Α΄/2-10-2008) από Πανεπιστήμια ή από αναγνωρισμένους κρατικούς φορείς που εποπτεύονται από το ΥΠΔΒΜΘ αναγνωρίζονται ως ισότιμα με τα ανωτέρω σεμινάρια των τετρακοσίων (400) ωρών. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Πιστοποιητικά παρακολούθησης ετήσιων σεμιναρίων που αποκτήθηκαν μετά τις 31-8-2010 δεν γίνονται δεκτά (παράγραφος 5 του άρθρου 47 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ. Α΄/19-5-2010)

– Είναι γονείς παιδιών με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, ύστερα από σχετική πιστοποίηση των αρμόδιων διαγνωστικών υπηρεσιών.

– Έχουν διδακτική προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός διδακτικού έτους (10 μηνών) σε ΣΜΕΑΕ του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. ή κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον έχει αποκτηθεί μετά το χρόνο ένταξης και με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που έχει αποκτηθεί και στην Ελλάδα.

– Διαθέτουν κάποιο από τα παραπάνω προσόντα και επιπλέον εξειδίκευση στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα για τις δομές ΕΑΕ Κωφών και Βαρηκόων (Πιστοποιητικό επάρκειας ΕΝΓ από την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος) ή/και   επιπλέον εξειδίκευση στη γραφή Braille για τις δομές ΕΑΕ Τυφλών και Αμβλυώπων (Πιστοποιητικό επάρκειας από την Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών δηλαδή από α) το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ) ή β) τη Σχολή Τυφλών Βορείου Ελλάδος «Ο Ήλιος» ή βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης του μαθήματος επιλογής Πανεπιστημιακού Τμήματος για τους κλάδους ΠΕ61, ΠΕ71)..

Πτυχία των κλάδων Πρωτοβάθμιας (εκτός των ΠΕ61 και ΠΕ71, που αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 20 του ν. 3699/2008) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που γίνονται αποδεκτά για την ένταξη στους πίνακες της ΕΑΕ, αναφέρονται αναλυτικά στις σχετικές προσκλήσεις υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών της Γενικής Εκπαίδευσης (111192/Δ1/9-8-2013 με ΑΔΑ: ΒΛΩΛ9-9ΞΡ και 111259/Δ2/12-8-2013 με ΑΔΑ: ΒΛΩ19-Χ1Σ)..

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Ανώτατο όριο ηλικίας των υποψηφίων δεν υφίσταται (άρθρο 10 παρ.11 του ν.3051/2002, ΦΕΚ 220/τ.Α΄/20-9-2002). Κατώτατο όριο ηλικίας ορίζεται το εικοστό πρώτο (21ο) έτος. Για τη συμπλήρωση του κατώτατου ορίου ηλικίας, ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 1η Ιανουαρίου του έτους γέννησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΩΛΥΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης-δήλωσης:

1. Οι συνταξιούχοι, από οποιονδήποτε φορέα και αν έχουν συνταξιοδοτηθεί καθώς και οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί που έχουν απολυθεί λόγω οριστικής παύσης.

2. Όσοι δεν έχουν αποδεχθεί το διορισμό τους σε θέση μόνιμου εκπαιδευτικού. Το ίδιο ισχύει και για όσους ανέλαβαν υπηρεσία και παραιτήθηκαν εντός του έτους από τη θέση μόνιμου εκπαιδευτικού. Απαλλάσσονται των ανωτέρω κυρώσεων οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι δεν είχαν αποδεχτεί μόνιμο διορισμό τους πριν την 10-06-2003, οπότε και άρχισε η ισχύς του σχετικού νόμου.

3. Όσοι απολύθηκαν από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου νομικού προσώπου του δημοσίου τομέα λόγω οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητά τους, αν δεν έχει παρέλθει πενταετία από την απόλυση.

4. Οι μετέχοντες σε εταιρείες και οι έχοντες την εμπορική ιδιότητα, κατά τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (άρθρα 32, 31 παρ. 3 του ν. 3528/2007, αντίστοιχα) μπορούν να υποβάλουν Αίτηση-Δήλωση για πρόσληψη ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι, αλλά δεν μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία, εάν προηγουμένως δεν παραιτηθούν με οποιονδήποτε τρόπο ή δεν αναστείλουν τη λειτουργία των επιχειρήσεών τους. Ομοίως οι υποψήφιοι εκπ/κοί, κατά τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 3528/2007, μπορούν να υποβάλουν Αίτηση-Δήλωση αλλά δεν μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία εάν προηγουμένως δεν αποδεσμευτούν από την άσκηση έργων ασυμβίβαστων με το βουλευτικό αξίωμα (σχετικά τα άρθρα 56 και 57 του Συντάγματος)

5. Όσοι είναι ιδιοκτήτες φροντιστηρίων ή διδάσκουν σε αυτά μπορούν να υποβάλουν Αίτηση-Δήλωση για πρόσληψη ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι αλλά δεν μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία εάν προηγουμένως δεν παραιτηθούν ή δεν αναστείλουν τη λειτουργία των φροντιστηρίων (άρθρο 14 παρ. 16 του ν.1566/1985).

Οι εκπαιδευτικοί, που διδάσκουν σε ιδιωτικά σχολεία (με πλήρες ή μειωμένο ωράριο) μπορούν να υποβάλουν Αίτηση-Δήλωση για πρόσληψη ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι, αλλά από τις διατάξεις της παρ. 16, του άρθρου 14 του ν. 1566/1985 καθίσταται σαφές ότι δεν είναι δυνατή η ταυτόχρονη απασχόλησή τους και σε δημόσιο σχολείο

Ειδικότερα, δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση:

α) Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

ι. Οι κάτοχοι πτυχίου Παιδαγωγικής Σχολής του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης-Τομέας Ψυχολογίας Ειδικής Αγωγής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, οι οποίοι εκτός του βασικού τίτλου σπουδών τους δεν έχουν κάποιο από τα τυπικά προσόντα που προσδιορίζονται από τις προαναφερθείσες διατάξεις της παρούσας πρόσκλησης. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Θα ληφθεί υπόψη η προϋπηρεσία σε ΣΜΕΑΕ εκπαιδευτικών με το παραπάνω πτυχίο, η οποία έχει αποκτηθεί μετά από πρόσληψή τους από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών γενικής εκπαίδευσης, λόγω εξάντλησης των πινάκων της ΕΑΕ, με πίστωση της Ειδικής Αγωγής και εφόσον επέλεξαν το πεδίο «επιθυμώ να προσληφθώ ως αναπληρωτής σε ΣΜΕΑΕ»

ιι. Οι κάτοχοι πτυχίου Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής με κατεύθυνση «Συνεχής Εκπαίδευση», ή Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής με κατεύθυνση «Εκπαιδευτική Πολιτική» Πανεπιστημιακών Τμημάτων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου και αντίστοιχου πτυχίου της αλλοδαπής, για πρόσληψή τους ως ΠΕ72, μέχρι να συσταθούν οργανικές θέσεις του κλάδου τους (ΠΕ72) σε ΣΜΕΑΕ.

ιιι. Όσοι κατέστησαν πτυχιούχοι της Ανωτέρας Εκκλησιαστικής Σχολής Θεσσαλονίκης ή του Ιεροδιδασκαλείου Βελλάς Ιωαννίνων μετά την 01/07/1991, σύμφωνα με το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 13 παρ.2 και 69 παρ.3α του ν.1566/1985, του άρθρου 62 παρ.2 του ν.1946/1991 (ΦΕΚ 69/14.05.1991 τ.Α΄) και των Π.Δ. 447/1989 (ΦΕΚ 194/31.08.1989 τ.Α’), 345/1990 (ΦΕΚ 137/12.10.1990 τ.Α΄) και 24/1991 (ΦΕΚ 9/04.02.1991 τ.Α’). Επισημαίνεται ότι η Ανωτέρα Εκκλησιαστική Σχολή Αθηνών, η οποία λειτουργούσε ως Ανωτέρα Ιερατική Σχολή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Β.Δ.643/19-10-1972 (ΦΕΚ 183/Α΄) και μετονομάσθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ.1025/10-11-1977 (ΦΕΚ 344 Α΄) σε Ανωτέρα Εκκλησιαστική Σχολή δεν λειτούργησε ποτέ ως Παιδαγωγική Ακαδημία. Ως εκ τούτου ούτε και οι κάτοχοι πτυχίων της Σχολής αυτής δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση πρόσληψης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

ιv). Οι κάτοχοι πτυχίων Εκκλησιαστικών Σχολών πριν το έτος 1991 (ήτοι της Ανωτέρας Εκκλησιαστικής Σχολής Θεσσαλονίκης ή του Ιεροδιδασκαλείου Βελλάς Ιωαννίνων), Σχολών Νηπιαγωγών και Παιδαγωγικών Ακαδημιών 2/ετούς φοιτήσεως, εφόσον δεν κατέχουν το απαιτούμενο πτυχίο εξομοίωσης σύμφωνα με το Π.Δ. 130/1990 (ΦΕΚ 52/06.04.1990 τ.Α΄). Κατ’ εξαίρεση μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με την παρούσα εγκύκλιο οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί κάτοχοι πτυχίων 2/ετούς φοιτήσεως, οι οποίοι έχουν μόρια προϋπηρεσίας ή/και μόρια επιτυχίας από διαγωνισμό του ΑΣΕΠ στον οικείο κλάδο. Επισημαίνεται ότι θα διαγράφονται οι φάκελοι των εκπ/κών και θα απενεργοποιούνται οι υποβληθείσες αιτήσεις σε περίπτωση που διαπιστωθεί η ύπαρξη υποψηφίων με πτυχία 2/ετούς φοιτήσεως χωρίς το πτυχίο εξομοίωσης κατά τα ανωτέρω.

v. Οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ61-Νηπιαγωγών ΕΑΕ και ΠΕ71-Δασκάλων ΕΑΕ, κάτοχοι πτυχίων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον δεν προσκομίσουν βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης του ειδικού προγράμματος επανεκπαίδευσης παιδαγωγικού τμήματος Ελληνικών Πανεπιστημίων (άρθρο 30, παρ. 2 του ν. 2083/1992, άρθρο 10, παρ. 3 του ν. 2327/1995 και άρθρο 9, παρ. 8 του ν. 3391/2005). ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σχετική αναλυτική αναφορά στους κλάδους ΠΕ60-Νηπιαγωγών και ΠΕ70-Δασκάλων γίνεται στο παράρτημα ΙΙ, που αναφέρεται στα τυπικά προσόντα των κλάδων, της 80430/Δ1/13-7-2012 (ΑΔΑ: Β41Ξ9-Ω93) εγκυκλίου: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και στους πίνακες διορισμών σχολ. έτους 2012-2013, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71/19.05.2010 τ.Α΄).»

β) Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Επισημαίνουμε ότι για τους κλάδους της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ισχύουν τα αναφερόμενα στην παραπάνω 111192/Δ1/9-8-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΩΛ9-9ΞΡ) εγκύκλιο και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ

Η Αίτηση-Δήλωση θα υποβληθεί σε μία οποιαδήποτε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας (κλάδοι ΠΕ61-ΠΕ60 και ΠΕ71-ΠΕ70) ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (λοιποί κλάδοι) αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο και αποτελεί ταυτόχρονα Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986. Επισημαίνεται ότι είναι στην ευχέρεια των Προϊσταμένων των Δ/νσεων Εκπ/σης ο καθορισμός των ειδικότερων λεπτομερειών της διαδικασίας παραλαβής και καταχώρισης των αιτήσεων, κατά τρόπο που κρίνεται ως ο πλέον αποτελεσματικός για τη λειτουργία των υπηρεσιών και για την εξυπηρέτηση των υποψηφίων. Σε κάθε περίπτωση, οι εν λόγω λεπτομέρειες θα πρέπει να αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο της οικείας Δ/νσης καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων, για την ενημέρωση των υποψηφίων.

1. Στην Αίτηση-Δήλωση στο πεδίο με τα Προσωπικά Στοιχεία δηλώνονται υποχρεωτικά τα στοιχεία Α.Φ.Μ., Α.Δ.Τ., διεύθυνση μόνιμης κατοικίας, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), ιθαγένεια κ.λ.π..

2. την Αίτηση-Δήλωση στο πεδίο «Α. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΑΕ -ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ» δηλώνονται, κατά σειρά προτεραιότητας, από μία (1) μέχρι και τριάντα (30) περιοχές προτίμησης αναπληρωτών με πλήρες ή/και με μειωμένο ωράριο για τις περιοχές Πρωτοβάθμιας και από μία (1) μέχρι και τριάντα (30) περιοχές προτίμησης αναπληρωτών με πλήρες ή/και με μειωμένο ωράριο για τις περιοχές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (πλην της Σιβιτανιδείου, των εκκλησιαστικών λυκείων και γυμνασίων και των καλλιτεχνικών σχολείων).

Π.χ για τον κλάδο ΠΕ02: 1. Β-Β Πειραιά 2. Β-Α Πειραιά 3. Β-Α Αθήνας– Μειωμένου Ωραρίου 4. Β-Β Πειραιά – Μειωμένου Ωραρίου … 30.Β-Γ Πειραιά – Μειωμένου Ωραρίου

Σημειώνεται ότι στην 3η προτίμηση Β-Α΄ Αθήνας-Μειωμένου Ωραρίου το γράμμα «Β-» δηλώνει τη βαθμίδα της B/θμιας Εκπ/σης και το «Α΄ Αθήνας-Μειωμένου Ωραρίου» υποδηλώνει την περιοχή πρόσληψης αναπληρωτή με μειωμένο ωράριο.

… και για τον κλάδο ΠΕ71: Α/Α Περιοχές Προτίμησης (κατά σειρά) 1 Α-Β΄ Πειραιά 2 Α-Α΄Πειραιά 3 Α-Α΄ Αθήνας 4 Α-Δ΄ Αθήνας … … 30 Α-Αρκαδίας – Μειωμένου Ωραρίου

Σημειώνεται ότι σε όλες τις ανωτέρω προτιμήσεις το αρχικό γράμμα «Α-» δηλώνει τη βαθμίδα της Α/θμιας Εκπ/σης

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Ι: Οι εκπ/κοί ΕΑΕ των κλάδων ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ16.01 – ΤΕ16, ΠΕ19, ΠΕ20, ΠΕ32, ΠΕ18.41, ΠΕ12.02 που απασχολούνται και στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση μπορούν να δηλώσουν, κατά σειρά προτεραιότητας, από μία (1) μέχρι και εξήντα (60) περιοχές προτίμησης αναπληρωτών με πλήρες ή/και με μειωμένο ωράριο (μέχρι και τριάντα περιοχές της Πρωτοβάθμιας, συν μέχρι και τριάντα περιοχές της Δευτεροβάθμιας).

π.χ. για τον κλάδο ΠΕ11 ΕΑΕ: Α/Α Περιοχές Προτίμησης (κατά σειρά) 1 Α-Β΄ Πειραιά 2 Β-Β΄Πειραιά 3 Β-Α΄ Αθήνας 4 Α-Α΄ Αθήνας 5 Α-Β΄ Πειραιά – Μειωμένου Ωραρίου 6 ….. … …. 60 Β-Α΄ Αθήνας – Μειωμένου Ωραρίου

Σημειώνεται ότι στην 1η προτίμηση Α-Β΄ Πειραιά το γράμμα «Α-» δηλώνει τη βαθμίδα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και το «Β΄ Πειραιά» υποδηλώνει την αποδοχή πρόσληψης αναπληρωτή με πλήρες ωράριο στη Β΄ περιοχή πρόσληψης της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Πειραιά, ενώ στην 60η προτίμηση Β-Α΄ Αθήνας – Μειωμένου Ωραρίου το γράμμα «Β-» δηλώνει τη βαθμίδα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και το «Α΄ Αθήνας–Μειωμένου Ωραρίου» υποδηλώνει την αποδοχή πρόσληψης αναπληρωτή με μειωμένο ωράριο στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Α΄ Αθήνας αντίστοιχα. Τονίζεται, δε, ότι η επιλογή συγκεκριμένης περιοχής της μιας βαθμίδας εκπ/σης (π.χ. 1η προτίμηση-> Β΄ περιοχή της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Πειραιά) δεν προεξοφλεί την εκδήλωση ενδιαφέροντος για πρόσληψη στην αντίστοιχη περιοχή της άλλης βαθμίδας εκπ/σης, αλλά ο υποψήφιος, εφόσον το επιθυμεί, υποχρεούται να τη δηλώσει ξεχωριστά ως περιοχή προτίμησης (π.χ. 2η προτίμηση-> Β΄ περιοχή της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Πειραιά).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΙΙ: Στις προτιμήσεις των εκπαιδευτικών ΕΑΕ του κλάδου ΠΕ61 και ΠΕ60-Νηπιαγωγών ΕΑΕ δεν περιλαμβάνεται η περιοχή Μειονοτικά, καθώς δεν υπάρχουν μειονοτικά νηπιαγωγεία.

Στο Πεδίο «Β. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΑΕ – Κ.Ε.Δ.Δ.Υ» οι υποψήφιοι των κλάδων ΕΑΕ ΠΕ61, ΠΕ60.50, ΠΕ71, ΠΕ70.50, ΠΕ02.50, ΠΕ03.50 και ΠΕ11.01 μπορούν να δηλώσουν από ένα (1) μέχρι και τριάντα (30) Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (Κ.Ε.Δ.Δ.Υ) για την πρόσληψή τους ως αναπληρωτές πλήρους ωραρίου σε αυτά.

3. Στην Αίτηση-Δήλωση στο Πεδίο «Α. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΑΕ – ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ» εκτός των ανωτέρω επιλογών, κάθε υποψήφιος, ανάλογα με τον κλάδο του, έχει τη δυνατότητα να δηλώσει, επιλέγοντας το/α σχετικό/ά πεδίο/α, ότι επιθυμεί να προσληφθεί από τον πίνακα αναπληρωτών ΕΑΕ:

α1) Ως αναπληρωτής ΕΑΕ πλήρους ωραρίου και στις λοιπές περιοχές Πρωτοβάθμιας ή/και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ανάλογα με τον κλάδο του (π.χ. οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ61 και ΠΕ60.50 μπορούν να επιλέξουν το σχετικό πεδίο μόνο για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ03.50 μπορούν να επιλέξουν το σχετικό πεδίο μόνο για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, ενώ οι εκπαιδευτικοί των κλάδων της ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ Ι μπορούν να επιλέξουν τα σχετικά πεδία τόσο για την Πρωτοβάθμια όσο και για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση).

α2) Ως αναπληρωτής ΕΑΕ με μειωμένο ωράριο διδασκαλίας και στις λοιπές περιοχές Πρωτοβάθμιας ή/και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά την α1 περίπτωση.

α3) Ως αναπληρωτής ΕΑΕ πλήρους ωραρίου και στα λοιπά Κ.Ε.Δ.Δ.Υ (μόνο οι κλάδοι ΠΕ61, ΠΕ60.50, ΠΕ71, ΠΕ70.50, ΠΕ02.50, ΠΕ03.50 και ΠΕ11.01)

β) Ως εκπαιδευτικός για το «πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες». To εν λόγω πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο πεδίο μπορεί να επιλεγεί μόνο από υποψηφίους των κλάδων ΕΑΕ: ΠΕ71, ΠΕ61, ΠΕ70.50, ΠΕ60.50, ΠΕ02.50, ΠΕ03.50 και ΠΕ04.50.

γ1) ως αναπληρωτής ΕΑΕ με γνώση της γραφής Braille και της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ)* γ2) ως αναπληρωτής ΕΑΕ με γνώση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ)* γ3) ως αναπληρωτής ΕΑΕ με γνώση της γραφής Braille * *Τη γ1, γ2 και γ3 συμπληρώνουν μόνο οι εκπαιδευτικοί που έχουν προεπιλέξει τα πεδία «γνώση γραφής Braille: πιστοποιημένη επάρκεια» και «γνώση Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας: επάρκεια»

δ) Οι ΠΕ71, ΠΕ70.50 μπορούν να δηλώσουν και την επιλογή «ως αναπληρωτής στα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.»

ε) Οι ΠΕ61, ΠΕ60.50 μπορούν να δηλώσουν και την επιλογή «ως αναπληρωτής σε κενές θέσεις Δασκάλων ΕΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 56 του ν.3966/2011 (ΦΕΚ 118/τ. Α΄/24-5-2011)».

Σε ενδεχόμενη αποδοχή των περιπτώσεων β, γ1, γ2, γ3, δ και ε, ο εκπαιδευτικός είναι υποψήφιος για πρόσληψη στις ίδιες περιοχές προτίμησης, όπως αυτές δηλώνονται στην αίτησή του κατά τα ανωτέρω (παρ. 2 και παρ. 3α1 και 3α2).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Ι: Στην περίπτωση που ο εκπαιδευτικός αποδέχεται πρόσληψη και στις λοιπές περιοχές και δεν προσληφθεί σε καμία από τις περιοχές προτίμησής του και υπάρχουν διαθέσιμα κενά, θα προσληφθεί με βάση τη γεωγραφική εγγύτητα της πρώτης του προτίμησης μετά την ολοκλήρωση των τοποθετήσεων των προσλαμβανόμενων εκπαιδευτικών που ακολουθούν στη σειρά στις προσδιοριζόμενες περιοχές τους. Το ίδιο ισχύει και για την πρόσληψή του ως αναπληρωτή μειωμένου ωραρίου.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΙΙ: Στην περίπτωση εξάντλησης των πινάκων των υποψηφίων αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΕΑΕ και εφόσον εξακολουθούν να υπάρχουν ανάγκες για εκπαιδευτικούς ΕΑΕ, προσλαμβάνονται αναπληρωτές εκπαιδευτικοί από τους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών για τα σχολεία της γενικής εκπαίδευσης (Ενιαίος Πίνακας Αναπληρωτών – άρθρο 6, παρ. 18 του ν.3027/2002 και άρθρο 22, 2η παρ. του εδαφίου 1.δ του ν. 3699/2008). Σχετική πρόβλεψη υπάρχει στην 80430/Δ1/13-7-2012 (ΑΔΑ: Β41Ξ9-Ω93) εγκύκλιο: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και στους πίνακες διορισμών σχολ. έτους 2012-2013, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71/19.05.2010 τ.Α΄).»

4. Στην Αίτηση-Δήλωση στο Πεδίο «Β. ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΕΑΕ» δηλώνονται οι περιοχές προτίμησης ωρομισθίων μιας (1) μόνο Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης για την Πρωτοβάθμια ή/και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτικών ΕΑΕ για το πρόγραμμα των Ειδικών Δημοτικών Σχολείων και για το κανονικό πρόγραμμα των ολοήμερων Ειδικών Δημοτικών Σχολείων θα πραγματοποιείται από τους πίνακες των ωρομισθίων ΕΑΕ των κλάδων ΕΑΕ ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ08, ΠΕ12.02, ΠΕ16.01 – ΤΕ16, ΠΕ19, ΠΕ20, ΠΕ32 και ΠΕ18.41 που επιθυμούν να απασχοληθούν σε αυτά και έχουν επιλέξει περιοχές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Για το Ολοήμερο Πρόγραμμα των Ειδικών Δημοτικών Σχολείων οι παραπάνω κλάδοι, εκτός του κλάδου ΠΕ06, θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση του ολοήμερου επιλέγοντας περιοχές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

5. Μετά την καταχώριση ο υποψήφιος θα παραλάβει επικυρωμένο αντίγραφο της μηχανογραφημένης αίτησής του, στο οποίο θα αναγράφονται τα «μόρια σε ΣΜΕΑΕ», υπογεγραμμένο από τον ίδιο ή το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο και τον αρμόδιο υπάλληλο ηλεκτρονικής καταχώρισης της αίτησης και θεωρημένο από το Διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης ή από τον αρμόδιο υπάλληλο, στον οποίο έχει παραχωρηθεί το δικαίωμα αυτό. Σημειώνεται ότι δεν εμφανίζονται στο εν λόγω αντίγραφο μόρια επιτυχίας από διαγωνισμό του ΑΣΕΠ.

Εφιστάται η προσοχή των υποψηφίων στην ορθή συμπλήρωση της αίτησης και στον έλεγχο της προϋπηρεσίας τους, κατά την παραλαβή του αντιγράφου της αίτησής τους. Μετά την παραλαβή του αντιγράφου της αίτησης, ο ενδιαφερόμενος εκπαιδευτικός έχει την αποκλειστική ευθύνη του περιεχομένου αυτής. Σε περίπτωση που διαπιστώσει οποιοδήποτε λάθος ή παράλειψη ή επιθυμεί την τροποποίηση αυτής οφείλει να υποβάλει σχετική αίτηση, εντός των οριζόμενων, με την παρούσα εγκύκλιο, προθεσμιών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ – ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

1. Κατά τη διάρκεια της υποβολής των αιτήσεων είναι δυνατή: (α) η τροποποίηση της αίτησης τόσο για το σύνολο των επιλογών/πεδίων, που εμφανίζονται σε αυτή, όσο και για τις επιλογές/πεδία, που έχουν να κάνουν με τα προσωπικά στοιχεία του εκπαιδευτικού προσκομίζοντας τα απαραίτητα πιστοποιητικά, και (β) η ανάκληση της αίτησης.

2. Μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων τροποποίηση δύναται να πραγματοποιηθεί μόνο για τις κάτωθι περιπτώσεις:

α. Σε περίπτωση διορισμού του/της συζύγου της/του υποψηφίου αναπληρωτή ή/και ωρομισθίου εκπ/κού ως μόνιμου εκπαιδευτικού κατά τους διορισμούς του σχολικού έτους 2012-2013, είναι δυνατή η υποβολή τροποποιητικής αίτησης των αρχικών προτιμήσεων τοποθέτησης, προκειμένου να συμπεριλάβει και την περιοχή διορισμού του/της συζύγου με τη σειρά που επιθυμεί, εντός δέκα ημερών από τη δημοσίευση σε ΦΕΚ των διορισμών των μονίμων εκπαιδευτικών. (άρθρο 2 παρ.4 της αριθμ. 35557/Δ2/09.04.2003/ΦΕΚ 465 Β΄ Υπουργικής Απόφασης, όπως ισχύει)

β. Σε περίπτωση, που ο υποψήφιος αποκτήσει: i) την ιδιότητα του πολυτέκνου, ii) την ιδιότητα του τριτέκνου, iii) πτυχίο ή βεβαίωση τρίμηνης επιμόρφωσης της ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΣΕΛΕΤΕ), iv) πιστοποιητικά ειδικών κατηγοριών (ομόζυγη μεσογειακή ή δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία, σκλήρυνση κατά πλάκας) v) πιστοποιητικό ολοκλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμης απαλλαγής από αυτές vi) πιστοποιητικό χρόνου κτήσης ή βαθμού πτυχίου και προσκομίσει κατά τη διάρκεια του σχολ. έτους 2012-2013 τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, όπως αναφέρονται στο ΚΕΦ. Δ΄. (άρθρο 1 παρ. 2 της ίδιας ως άνω Υ.Α.).

Επιπλέον, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, εισάγει για πρώτη φορά δύο νέες δυνατότητες για τους υποψηφίους:

γ. Σε περίπτωση απόσπασης με Υπουργική Απόφαση του/της συζύγου της/του υποψηφίου αναπληρωτή εκπ/κού σε διαφορετικό ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ ή άλλη υπηρεσία ή φορέα αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, κατά τις αποσπάσεις του σχολικού έτους 2012-2013, είναι δυνατή η υποβολή τροποποιητικής αίτησης εντός δέκα ημερών από την έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης προκειμένου αποκλειστικά και μόνο να αφαιρέσει περιοχές προτίμησης από την αρχική αίτησή του, έτσι ώστε να παραμείνουν σε αυτή μόνο περιοχές που ανήκουν στην Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται το ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ απόσπασης του/της συζύγου. Σε περίπτωση απόσπασης σε άλλη υπηρεσία ή φορέα αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, ως οικεία Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης, νοείται αυτή στην οποία ανήκει γεωγραφικά η υπηρεσία/ο φορέας.

δ.Σε περίπτωση πρόσληψης ως αναπληρωτή εκπ/κού ενός εκ των συζύγων που είναι υποψήφιοι αναπληρωτές, κατά τις προσλήψεις του σχολικού έτους 2012-2013, είναι δυνατή η υποβολή τροποποιητικής αίτησης από τον άλλο σύζυγο εντός δέκα ημερών από την έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης προκειμένου να αφαιρέσει αποκλειστικά και μόνο περιοχές προτίμησης από την αρχική του αίτηση έτσι ώστε να παραμείνουν σε αυτή μόνο περιοχές, που ανήκουν στην Περιφερειακή Δ/νση στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται η περιοχή πρόσληψης του/της συζύγου.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ I: Για την εφαρμογή των περιπτώσεων 2α, 2γ και 2δ απαιτείται η προσκόμιση, από τους υποψηφίους, πρόσφατου πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης και η κοινοποίηση στην Υπηρεσία του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου του/της συζύγου καθώς και τoυ αριθμού πρωτοκόλλου των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων κατά περίπτωση.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ II: Η δυνατότητα τροποποίησης της αίτησης αναπληρωτή που περιγράφεται στις περιπτώσεις 2α, 2γ και 2δ ισχύει μόνο στην περίπτωση που ο υποψήφιος εκπαιδευτικός δεν έχει ακόμη προσληφθεί. Αντίθετα, η δυνατότητα τροποποίησης της αίτησης αναπληρωτή που περιγράφεται στην περίπτωση 2β ισχύει και κατόπιν της πρόσληψης του εκπ/κού, χωρίς όμως αυτό να δημιουργεί οποιοδήποτε δικαίωμα στον εκπ/κο για τροποποίηση της υφιστάμενης πρόσληψης.

3. Καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολ. έτους, δίνεται στον υποψήφιο εκπ/κό η δυνατότητα απενεργοποίησης της αίτησης-δήλωσης αναπληρωτή ή/και ωρομίσθιου εκπ/κού που έχει υποβάλει. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση αυτή δεν είναι δυνατή, για κανένα λόγο, η εκ νέου ενεργοποίησή της. Επιπλέον, παρέχονται οι κάτωθι δυνατότητες κατά περίπτωση:

(i) Υποψήφιος σε έναν κλάδο:

Προσληφθέντες αναπληρωτές εκπ/κοί με μειωμένο ωράριο διδασκαλίας (5-15 ώρες), για τους οποίους, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ΜΕΡΟΣ Δ’-Κεφ. Γ’- παρ.1β, παραμένει ενεργή η αίτησή τους μόνο ως προς τη δυνατότητα αναβάθμισης/πρόσληψής τους με πλήρες ωράριο στην ίδια περιοχή της ίδιας βαθμίδας εκπ/σης, δύνανται να αιτηθούν την απενεργοποίηση της εν λόγω δυνατότητας αναβάθμισης σε πλήρες ωράριο.

(ii) Υποψήφιος σε περισσότερους του ενός κλάδους:

• Προσληφθέντες αναπληρωτές εκπ/κοί με μειωμένο ωράριο διδασκαλίας (5-15 ώρες), για τους οποίους, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ΜΕΡΟΣ Δ’-Κεφ. Γ’- παρ.2β, παραμένει ενεργή η αίτησή τους μόνο ως προς τη δυνατότητα αναβάθμισης/πρόσληψής τους με πλήρες ωράριο στην ίδια περιοχή της ίδιας βαθμίδας εκπ/σης του οικείου κλάδου, καθώς και η δυνατότητα πρόσληψης μόνο με πλήρες ωράριο για το σύνολο των δηλωθεισών περιοχών προτίμησης, (πλήρους ωραρίου) στους λοιπούς κλάδους, δύναται να αιτηθούν την απενεργοποίηση των εν λόγω δυνατοτήτων.

• Ειδικότερα, για τους υποψηφίους, οι οποίοι εντάσσονται σε περισσότερους του ενός κλάδους της ίδιας βαθμίδας εκπ/σης, και, ως εκ τούτου, υποβάλλουν μία κοινή αίτηση για το σύνολο των κλάδων, παρέχεται η δυνατότητα απενεργοποίησης της δυνατότητας πρόσληψης σε έναν (η περισσότερους) εκ των κλάδων.

(iii) Υποψήφιος στους πίνακες Ειδικής Αγωγής και Γενικής Εκπ/σης:

Προσληφθέντες από τους πίνακες Ειδικής Αγωγής αναπληρωτές εκπ/κοί με μειωμένο ωράριο διδασκαλίας (5-15 ώρες), για τους οποίους, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ΜΕΡΟΣ Δ’-Κεφ. Γ’- παρ.3, παραμένει ενεργή η αίτησή τους στους πίνακες Γενικής Εκπ/σης μόνο ως προς τη δυνατότητα πρόσληψης με πλήρες ωράριο για το σύνολο των δηλωθεισών περιοχών προτίμησης, (πλήρους ωραρίου), δύνανται να αιτηθούν την απενεργοποίηση της εν λόγω δυνατότητας.

4. Προκειμένου να απενεργοποιήσει/τροποποιήσει την αίτηση-δήλωσή του κατά τα ανωτέρω (παρ. 1, 2 & 3), ο υποψήφιος καταθέτει σχετική υπεύθυνη δήλωση συνοδευόμενη με τα κατά περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά σε οποιαδήποτε Δ/νση Εκπ/σης της βαθμίδας στην οποία ανήκει, η οποία διαβιβάζεται αμέσως στο αρμόδιο τμήμα της Κ.Υ. με τον προσφορότερο τρόπο (fax, e-mail) για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Η απενεργοποίηση/τροποποίηση πραγματοποιείται από την παραλαβή αυτής έως και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από το αρμόδιο τμήμα, υπό την προϋπόθεση ότι δεν ανακόπτεται η ομαλή πορεία της διαδικασίας ολοκλήρωσης των εκάστοτε προσλήψεων. Συνιστάται στον υποψήφιο να καλεί στις υπηρεσίας μας (οι τηλεφωνικοί αριθμοί αναγράφονται στην παρούσα εγκύκλιο) για να επιβεβαιώσει την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας.

5. Καθίσταται σαφές ότι ενδεχόμενη ενεργοποίηση των αναφερομένων στο παρόν κεφάλαιο δυνατοτήτων περί τροποποίησης των προσωπικών στοιχείων και της αίτησης αναπληρωτή ή μη ενεργοποίηση των δυνατοτήτων περί ανάκλησης/απενεργοποίησης της αίτησης, εφόσον οδηγήσει σε πρόσληψη/αναβάθμιση του υποψηφίου, συνοδεύεται από τις κατά περίπτωση προβλεπόμενες κυρώσεις μη ανάληψης υπηρεσίας ή παραίτησης.

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία πρόσληψης/αναβάθμισης εκπ/κών, τις περιπτώσεις αυτοδίκαιης αναστολής της/των αιτήσεών τους και τις προβλεπόμενες κυρώσεις μη ανάληψης υπηρεσίας ή παραίτησης παρέχονται στο ΜΕΡΟΣ Δ΄ – ΚΕΦ. Γ΄ .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να προσληφθούν ως αναπληρωτές ΕΑΕ (πλήρους ή μειωμένου ωραρίου) ή ωρομίσθιοι σε ΣΜΕΑΕ, Τμήματα Ένταξης, Παράλληλη Στήριξη, Διδασκαλία στο Σπίτι και Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. και πληρούν τις προϋποθέσεις για κατάταξή τους σε μία από τις παραπάνω κατηγορίες, θα υποβάλουν για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων ΕΑΕ σχολικού έτους 2012-2013 τα παρακάτω δικαιολογητικά:

A. Οι ήδη εγγεγραμμένοι στους πίνακες αναπληρωτών EAE 2011-2012 (ή παλαιότερου έτους) θα υποβάλουν Αίτηση-Δήλωση με περιοχές προτίμησης πρόσληψης ως αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού. Για επιβεβαίωση των ήδη καταχωρηθέντων στοιχείων, οι υποψήφιοι παρακαλούνται να φέρουν μαζί τους όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Για τις περιπτώσεις που έχουν μεταβληθεί προσωπικά στοιχεία (Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., διεύθυνση κατοικίας, αριθμός τηλεφώνου κ.λ.π.), αυτά θα δηλώνονται υποχρεωτικά στην αίτηση, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης.

1. Εκ νέου επιβεβαίωση των κάτωθι ιδιοτήτων – ειδικών κατηγοριών ήδη εγγεγραμμένων εκπαιδευτικών και αποστολή των δικαιολογητικών τους:

α) της πολυτεκνικής ιδιότητας ή της ιδιότητας του τρίτεκνου γονέα [αναλυτική περιγραφή παρ. Β2.α και Β2.β του παρόντος κεφαλαίου]. Τα νέα δικαιολογητικά πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαμήνου. Επισημαίνεται ότι οι ιδιότητες αυτές πρέπει να συντρέχουν και κατά το χρόνο πρόσληψης.

β) των ειδικών κατηγοριών αναπηρίας (ομόζυγη μεσογειακή αναιμία, δρεπανοκυτταρική αναιμία, μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία, σκλήρυνση κατά πλάκας) [αναλυτική περιγραφή παρ. Β2.γ του παρόντος κεφαλαίου]

γ) των εκπαιδευτικών με αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και των παιδιών με αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 67%, [αναλυτική περιγραφή παρ. Β2.δ του παρόντος κεφαλαίου]

2. Ήδη εγγεγραμμένοι με επιπλέον συμπληρωματικά προσόντα ΕΑΕ:

 Για τους ήδη εγγεγραμμένους υποψηφίους στους πίνακες, οι οποίοι μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων απέκτησαν επιπλέον τυπικά προσόντα στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (Διδακτορικό, Μεταπτυχιακό, πιστοποιητικά παρακολούθησης ετήσιων σεμιναρίων που αποκτήθηκαν μέχρι και 31.8.2010, επάρκεια γνώσης ΕΝΓ και Braille) ή πιστοποιητικό που αποδεικνύει αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 67% για τους ίδιους ή το τέκνο τους, όπως περιγράφονται παρακάτω στη Β. περίπτωση «υποψηφίων που εγγράφονται για πρώτη φορά» –  Για τα επιπλέον συμπληρωματικά προσόντα ΕΑΕ των ήδη εγγεγραμμένων, θα υποβληθούν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά όπως περιγράφονται παρακάτω στην περίπτωση Β και θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής-Τμήμα Α΄ του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι υποψήφιοι για τους Πίνακες Braille και ΕΝΓ ήδη από το σχολικό έτος 2011-2012 πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό επάρκειας γραφής Braille και πιστοποιητικό επάρκειας ΕΝΓ.

Β. Οι ενδιαφερόμενοι που εγγράφονται για πρώτη φορά θα υποβάλουν μαζί με την Αίτηση- Δήλωση, όπου έχουν δηλώσει τις περιοχές προτίμησης πρόσληψης ως αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού ΕΑΕ και τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Β1. Γενικά προσωπικά δικαιολογητικά και τίτλοι σπουδών: (Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν προσκομίσουν τις ως άνω βεβαιώσεις και δικαιολογητικά, η αίτησή τους δεν θα γίνεται δεκτή.)

α. Οποιοδήποτε πιστοποιητικό έγγραφο, στο οποίο να αναγράφεται ο προσωπικός Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.). Το εν λόγω πιστοποιητικό δεν απαιτείται για τους παλιούς υποψηφίους.

β. Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου.

•Οι ομογενείς από τη Βόρεια Ήπειρο, την Κωνσταντινούπολη, από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, που δεν έχουν την ελληνική ιθαγένεια, υποβάλλουν αντίγραφο του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) ή δελτίο ταυτότητας αλλοδαπού με αναγραφή της Ελληνικής καταγωγής, της Ελληνικής Αστυνομίας.

•Οι υποψήφιοι, που έχουν ξένη υπηκοότητα και δεν είναι πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση εφόσον προσκομίσουν βεβαίωση από το Υπουργείο Εσωτερικών ότι έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση και ότι έχει παρέλθει ένα έτος από την απόκτησή της. Για τους υποψηφίους, οι οποίοι μέχρι την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση, ήταν υπήκοοι κράτους μέλους της Ε.Ε. δεν απαιτείται η παρέλευση του έτους για την υποβολή της σχετικής αίτησης. Φωτοτυπία του δελτίου ταυτότητας ή του διαβατηρίου δεν απαιτείται για τους παλιούς υποψηφίους. Σε κάθε περίπτωση είναι σαφές ότι κατά την υποβολή της αίτησης είναι απαραίτητη η προσκόμιση του δελτίου ταυτότητας ή του διαβατηρίου.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Για τις περιπτώσεις που έχουν μεταβληθεί προσωπικά στοιχεία (Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., διεύθυνση κατοικίας, αριθμός τηλεφώνου κ.λ.π.), αυτά θα δηλώνονται υποχρεωτικά στην αίτηση, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης.

γ. Επικυρωμένο αντίγραφο του τίτλου σπουδών, στο οποίο θα αναγράφεται η ημεροχρονολογία και ο βαθμός κτήσης του πτυχίου. • Αν δεν αναγράφεται η ημεροχρονολογία κτήσης απαιτείται συμπληρωματική βεβαίωση κτήσης και βαθμού πτυχίου από το Πανεπιστήμιο ή το Τ.Ε.Ι.. • Σε περίπτωση που εκκρεμεί η ορκωμοσία των νέων πτυχιούχων αρκεί βεβαίωση κτήσης και βαθμού πτυχίου από το Πανεπιστήμιο ή το Τ.Ε.Ι. • Όσον αφορά το βαθμό του πτυχίου, στην περίπτωση που δεν προσκομίσει ο υποψήφιος βεβαίωση με τον ακριβή βαθμό, θα λαμβάνεται υπόψη η κατώτερη βαθμολογία κάθε μιας από τις κλίμακες «ΑΡΙΣΤΑ», «ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ», «ΚΑΛΩΣ» και η οποία αντίστοιχα είναι 8,50, 6,50 και 5,00. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει καθόλου βαθμός (περιγραφικός ή αριθμητικός) θα καταχωρείται 5,00.

Ειδικότερα για τους εκπαιδευτικούς πτυχιούχους ιδρυμάτων του εξωτερικού απαιτείται: i) Φωτοαντίγραφο του πτυχίου στο οποίο αναγράφεται ο βαθμός και η ημεροχρονολογία κτήσης, επικυρωμένο και επίσημα μεταφρασμένο.

ii) Βεβαίωση ότι το πτυχίο είναι ισότιμο και αντίστοιχο με τα απονεμόμενα πτυχία από τα Πανεπιστήμια της ημεδαπής με απόφαση του αρμόδιου φορέα, ήτοι: του Διαπανεπιστημιακού Κέντρου Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.)], ή του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) ή του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) – (Π.Δ. 38/2010 – ΦΕΚ 78/25.05.2010 τ.Α΄) ή του Συμβουλίου Αναγνώρισης Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπ/σης (Σ.Α.Ε.Ι.) -(άρθρο 10 του Π.Δ.165/2000) ή του Ινσιτούτου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή της Επιτροπής Ισοτιμιών Σχολών Εκπαίδευσης Διδακτικού Προσωπικού ή του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) (πρώην ΟΕΕΚ) για τα πτυχία εξωτερικού των κλάδων ΤΕ01 και ΔΕ01. Ειδικότερα, για τα πτυχία της Κύπρου πριν την πλήρη ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1-5-2004) δεν απαιτείται αντιστοιχία για τα πτυχία που αναφέρονται στο Π.Δ. 299/1997, ενώ για τα ίδια πτυχία, καθώς και για όλα τα υπόλοιπα, τα οποία έχουν χρόνο κτήσης μετά την ένταξή της στην Ε.Ε απαιτείται ισοτιμία και αντιστοιχία. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 2, παρ. 6 του ν. 1735/1987 (ΦΕΚ Α΄), «Σε περίπτωση που το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. και το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.) δεν μπορούν να αναγνωρίσουν ισοτιμία πτυχίων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. που κατέχουν πολιτικοί πρόσφυγες και επαναπατριζόμενοι Έλληνες, κατά την έννοια των διατάξεων της περ. α` της παρ. 2 του άρθρου 5, λόγω ανυπαρξίας αντίστοιχης σχολής Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής, καθορίζουν με βεβαίωσή τους τη συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου του πτυχίου με πτυχίο Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής. Με βάση τη βεβαίωση αυτή τα παραπάνω πρόσωπα επιτρέπεται να συμμετέχουν σε διαδικασίες διορισμού ή πρόσληψης για θέσεις των οποίων τυπικό προσόν είναι εκείνο προς το οποίο έχει αναγνωρισθεί συνάφεια από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α ή το Ι.Τ.Ε.»

iii) Απολυτήριο Ελληνικού εξαταξίου Γυμνασίου ή Λυκείου ή ισότιμου σχολείου. Όσοι δεν έχουν το απολυτήριο αυτό, απαιτείται να προσκομίσουν πιστοποιητικό για την άριστη γνώση και την άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας, το οποίο χορηγείται από (i) το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (επίπεδο Γ2΄) ή (ii) την Επιτροπή του άρθρου 14 παρ.10 του ν.1566/1985 (Δ/νση Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης). Διευκρινίζεται ότι το δικαιολογητικό αυτό απαιτείται και για τους υποψηφίους των κλάδων ΔΕ και ΤΕ (αρ. Γνωμ. 544/2006 Ν.Σ.Κ. τμήμα Ε΄).

iv) Για τους κλάδους ΠΕ60-Νηπιαγωγών και ΠΕ70-Δασκάλων απαιτείται βεβαίωση φοίτησης και επιτυχούς παρακολούθησης επί τέσσερα ή δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα, κατά περίπτωση, Παιδαγωγικού Τμήματος Ελληνικού Πανεπιστημίου (άρθρο 30, παρ.2 του ν.2083/1992) ή Βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης Ειδικού Προγράμματος Επανεκπαίδευσης Παιδαγωγικού Τμήματος Ελληνικών Πανεπιστημίων (άρθρο 10, παρ.3 του ν.2327/1995) για τους κατόχους πτυχίων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσοι από τους υποψήφιους αυτούς υποβλήθηκαν στη διαδικασία εξετάσεων ή δοκιμασιών για την αναγνώριση της ισοτιμίας και αντιστοιχίας απαιτείται βεβαίωση μόνον για δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα. Για τους υποψηφίους που είχαν εγγραφεί στις επετηρίδες μέχρι 31-7-1995 απαιτείται βεβαίωση παρακολούθησης ειδικού προγράμματος επανεκπαίδευσης συνολικής διάρκειας έξι (6) μηνών σε Παιδαγωγικό Τμήμα Ελληνικού Α.Ε.Ι. Από τις παραπάνω ρυθμίσεις εξαιρούνται οι πτυχιούχοι του Ελληνικού Κολεγίου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Βορείου και Νοτίου Αμερικής. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Ι: Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτούνται από την παρούσα, πρέπει να είναι επικυρωμένοι και επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα. Οι ανωτέρω τίτλοι υποβάλλονται σε ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου ή σε αντίγραφο του ακριβούς αντιγράφου της αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο (όχι σε αντίγραφο το οποίο δεν έχει επικυρωθεί από την αρχή που εξέδωσε το πρωτότυπο). Οι ως άνω τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις όταν προσκομίζονται σε φωτοτυπία μη επικυρωμένη από την αρχή που τους εξέδωσε, επικυρώνονται μόνο από δικηγόρο. Ακριβή αντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων ή εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δημόσια αρχή επικυρώνονται από όλες τις διοικητικές αρχές και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Η επίσημη μετάφρασή τους γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από άμισθο διερμηνέα διορισμένο βάσει του ν.148/26.12.1913/1.2.1914. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΙΙ: Για τα πτυχία που έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή και έχουν αναγνωρισθεί ως ισότιμα και αντίστοιχα, ως ημερομηνία κτήσης θεωρείται η ημερομηνία αρχικής κτήσης του πτυχίου της αλλοδαπής εάν η αναγνώριση έγινε χωρίς συμπληρωματική εξέταση μαθημάτων σε ιδρύματα της ημεδαπής άλλως η ημερομηνία χορήγησης της ισοτιμίας και αντιστοιχίας του πτυχίου από τα αντίστοιχα αρμόδια όργανα, εάν για την αναγνώριση προηγήθηκε εξέταση σε ιδρύματα της ημεδαπής. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΙΙΙ: Ως ημερομηνία κτήσης πτυχίου για υποψηφίους που προσκομίζουν αναγνώριση του επαγγελματικού προσόντος εκπαιδευτικού Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπ/σης από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π)( πρώην Σ.Α.Ε.Ι.), σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 38/2010, θεωρείται η ημερομηνία έκδοσης της απόφασης του ΣΑΕΠ.

δ. Επικυρωμένο αντίγραφο του διδακτορικού τίτλου σπουδών στην ΕΑΕ ή τη Σχολική Ψυχολογία συνοδευμένο από τον τίτλο και το περιεχόμενο της διδακτορικής διατριβής.

ε. Επικυρωμένο αντίγραφο του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην ΕΑΕ ή τη Σχολική Ψυχολογία συνοδευμένο από το αναλυτικό πρόγραμμα των μαθημάτων που παρέχουν τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ(σχετ. με τα δ.& ε. δικ/κα):Για τους σχετικούς τίτλους της αλλοδαπής θα γίνουν δεκτοί όσοι έχουν αναγνωρισθεί ως ισότιμοι από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

στ. Επικυρωμένο αντίγραφο του πιστοποιητικού παρακολούθησης ετήσιου σεμιναρίου επιμόρφωσης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση που αποκτήθηκε μέχρι και 31-8-2010, από Πανεπιστήμιο ή αναγνωρισμένο κρατικό φορέα που εποπτεύεται από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., αποδεδειγμένης διάρκειας τουλάχιστον τετρακοσίων (400) ωρών. Το συγκεκριμένο δικαιολογητικό δεν έχει ισχύ για τους υποψήφιους των κλάδων ΠΕ61 και ΠΕ71 βάσει της παραγράφου 5 του άρθρου 47 του ν. 3848/2010. Επίσης δεν έχει ισχύ για τους κατόχους διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην ΕΑΕ και για τους γονείς παιδιών ΑμεΑ, κατηγορίες εκπαιδευτικών οι οποίες προηγούνται στην κατάταξη της κατηγορίας εκπαιδευτικών «με ετήσιο σεμινάριο επιμόρφωσης-εξειδίκευσης».

ζ. Επικυρωμένα αντίγραφα των πιστοποιητικών επάρκειας της γνώσης της γραφής Braille και της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ). • Πιστοποιητικό επάρκειας ΕΝΓ από την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος ή/και • Πιστοποιητικό επάρκειας της γραφής Braille:  από την Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών δηλαδή από α) το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ) β) τη Σχολή Τυφλών Βορείου Ελλάδος «Ο Ήλιος» ή  βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης του μαθήματος επιλογής Πανεπιστημιακού Τμήματος για τους κλάδους ΠΕ61, ΠΕ71)

Για τους υποψήφιους των κλάδων ΠΕ61, ΠΕ60.50, ΠΕ71, ΠΕ70.50, ΠΕ02.50, ΠΕ03.50 και ΠΕ04.50 οι οποίοι θα συμπεριλάβουν στις προτιμήσεις τους και το «πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», θα ληφθούν υπόψη τα ίδια δικαιολογητικά.

η. Η εκπλήρωση ή μη των στρατιωτικών υποχρεώσεων των υποψηφίων ή η νόμιμη απαλλαγή τους απ΄ αυτές δηλώνεται υποχρεωτικά στην Αίτηση-Δήλωση. • Υποψήφιοι ομογενείς Βορειοηπειρώτες, από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο με αλλοδαπή ιθαγένεια, εφόσον προσκομίσουν αντίγραφο του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) της Ελληνικής Αστυνομίας, δεν υποχρεούνται να προσκομίσουν πιστοποιητικό στρατού. • Υποψήφιοι πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην περίπτωση που η εκπλήρωση ή μη των στρατιωτικών υποχρεώσεών τους δεν αποτελεί κώλυμα διορισμού στο Δημόσιο Τομέα στη χώρα τους, υποβάλλουν σχετική βεβαίωση από Αρχή της οικείας χώρας. •Οι υποψήφιοι ιερείς, που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, υποβάλλουν βεβαίωση ιεροσύνης από την οικεία Μητρόπολη, • Υποψήφιοι, που υπηρετούν σε Σώματα Ασφαλείας και δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, υποβάλλουν βεβαίωση της υπηρεσίας τους, στην οποία να φαίνεται ότι ο χρόνος υπηρεσίας τους αντιστοιχεί με την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Ι: Για τις περιπτώσεις των υποψηφίων που δηλώνουν στην Αίτηση-Δήλωσή τους την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων ή τη νόμιμη απαλλαγή τους από αυτές, [Αριθ. Φ.420/44/60931/28-11-2001 (ΦΕΚ 1755/31.12.2001 τ. Β΄) Κοινή Υπουργική Απόφαση Υπουργών Εσωτερικών και Εθνικής Άμυνας], κατά την πρόσληψή τους θα ελέγχεται από τη Διεύθυνση πρόσληψης αν η ημερομηνία εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή της νόμιμης απαλλαγή από αυτές, που αναφέρεται στο πιστοποιητικό τύπου Α΄, είναι εντός των προθεσμιών της παρούσης εγκυκλίου, άλλως η πρόσληψη θα ανακαλείται και θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΙΙ: Οι υποψήφιοι που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, και κατατάσσονται στο τέλος του οικείου πίνακα. [άρθρο 12 παρ. 4 της αριθ.35557/Δ2/09.04.2003 Ρυθμιστικής Υ. Α. (ΦΕΚ 465/17.04.2003 τ. Α΄) και παρ. 2 της αριθμ. 55127/Δ2/11-6-2004 (ΦΕΚ 937 Β΄) Υ.Α.].

Β2. Οι υποψήφιοι εκπ/κοι που εμπίπτουν στις κάτωθι περιπτώσεις θα πρέπει να συνυποβάλουν, πέραν των ανωτέρω, και τα εξής δικαιολογητικά κατά περίπτωση:

α. Πολύτεκνοι:

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πολυτέκνου εξ ιδίας οικογενείας από το Δήμο εγγραφής συνοδευόμενο από Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος.

Στην κατηγορία των πολυτέκνων ανήκουν : • οι γονείς τεσσάρων τέκνων, τα οποία είναι ανήλικα ή σπουδάζοντα ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία, • ο γονέας χωρίς σύζυγο, ο οποίος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των τέκνων και είναι μόνος υπόχρεος σε διατροφή αυτών, εφόσον έχει τουλάχιστον τρία τέκνα, • ο ένας από τους γονείς εφόσον κατέστη ανάπηρος εξ οιασδήποτε αιτίας ή ανάπηρος πολέμου σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, εφόσον έχει τουλάχιστον τρία τέκνα. • τα απορφανισθέντα τέκνα αν είναι τουλάχιστον δύο, σε περίπτωση θανάτου και των δύο γονέων απολαμβάνουν τα ευεργετήματα των πολυτέκνων, υπό τους περιορισμούς της παρ.1 του αρθ.6 του ν.3454/2006.

Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις πολυτέκνων χορηγείται η ιδιότητα του πολυτέκνου για τους έχοντες τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τέκνων από έναν ή περισσότερους γάμους, ή νομιμοποιηθέντων ή υιοθετημένων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους.

Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και αυτά με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η κατά τα ανωτέρω κατηγορία των πολυτέκνων αφορά μόνο την πρόταξή τους στον πίνακα αναπληρωτών και ωρομισθίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 8 του ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267/20.11.2003 τ. Α΄).

β. Τρίτεκνοι:

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο εγγραφής για την ιδιότητα του γονέα τριών (3) τέκνων.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ.1 του ν. 3454/2006 στην κατηγορία των τριτέκνων ανήκουν οι γονείς με τρία (3) παιδιά.

Οι παροχές χορηγούνται σε γονέα ή γονείς που έχουν τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων ή εκτός γάμου γεννηθέντων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή φοιτούν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους.

Στα τρία παιδιά περιλαμβάνονται και τα τέκνα με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης.

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σημειώνεται ότι τα πιστοποιητικά των εκπαιδευτικών, που ανήκουν στις προαναφερόμενες κατηγορίες των πολυτέκνων και τριτέκνων, θα πρέπει να έχουν εκδοθεί  εντός του τελευταίου εξαμήνου. Επισημαίνεται ότι οι ιδιότητες αυτές πρέπει να συντρέχουν και κατά το χρόνο πρόσληψης.

γ. Ειδικές κατηγορίες αναπηρίας (ομόζυγη μεσογειακή αναιμία, δρεπανοκυτταρική αναιμία, μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία, σκλήρυνση κατά πλάκας):

Πιστοποιητικό Α/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής, σε ισχύ. Ελλείψει αυτού, ο υποψήφιος μπορεί να καταθέσει πιστοποιητικό κρατικού νοσοκομείου, το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί μέχρι και ένα έτος πριν την υποβολή της αίτησης. Στην περίπτωση αυτή, ο υποψήφιος υποχρεούται, εντός εξαμήνου από την κατάθεση της αίτησης, να προσκομίσει και το πιστοποιητικό Α/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής στη Διεύθυνση όπου υποβλήθηκε η αίτηση. Σε περίπτωση που έχει παρέλθει διετία από την έκδοση του πιστοποιητικού υγείας της Α/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων, θα πρέπει να προσκομίσουν νέο πιστοποιητικό. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Για τα πιστοποιητικά που έχουν χρόνια ισχύ, ακόμα κι αν έχει παρέλθει διετία από την έκδοσή τους, αρκεί η προσκόμιση των εν λόγω πιστοποιητικών (δεν απαιτείται δηλαδή η προσκόμιση νέων).

δ. Εκπαιδευτικοί με αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και γονείς παιδιών με αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 67% , (σύμφωνα με την περ. γ) του άρθρ. 22 του ν. 3699/2008 «Έχουν μόνιμη αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και εφόσον αυτή δεν οφείλεται σε θέματα ψυχικής υγείας. Διαπιστώνεται από πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια υγειονομική επιτροπή, η οποία επιβεβαιώνει ότι κρίνονται ικανοί για την εκτέλεση των καθηκόντων τους ως εκπαιδευτικοί.»

Τα νέα εκδιδόμενα πιστοποιητικά αναπηρίας θα ακολουθούν τις διατάξεις του ν.3863/2010(ΦΕΚ 115/τ.Α΄/2010) «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις», άρθρο 6 «Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας»(ΚΕ.ΠΑ) και άρθρο 7 «Ενιαίος Κανονισμός Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας». Σύμφωνα με την υπ υπ’αριθ. φ80000/οίκ.30002/1896/14-12-2011 εγκύκλιο του Τμήματος Α΄ της Δ/νσης Διοικ/κης Οργάνωσης της Γεν. Δ/νσης Διοικ/κης Υποστ/ξης, της Γεν. Γραμ. Κοιν.Ασφαλίσεων, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης επισημαίνεται ότι: «αποφάσεις χορήγησης ποσοστών αναπηρίας, οι οποίες έχουν εκδοθεί πριν την 1/9/2011 από τις Α/βάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές των νομαρχιών, της περιφέρειας ή των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης μπορούν να χρησιμοποιούνται για κάθε νόμιμη χρήση επ’ αόριστον, αν πρόκειται για επ’ αόριστον κρίση, ή άλλως μέχρι την ημερομηνία που λήγει η ισχύς τους, χωρίς να απαιτείται οι ενδιαφερόμενοι να εξετάζονται εκ νέου από τις Υγειονομικές Επιτροπές του ΚΕΠΑ.»

ε. Ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί του άρθρου 9, παρ. 6 του ν. 3391/2005 (που αντικατέστησε την παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3194/2003) με προϋπηρεσία έως 30-06-2010: ε1. Βεβαίωση προϋπηρεσίας (συγκεντρωτική) από την οικεία Δ/νση Εκπ/σης στην οποία ανήκει το ιδιωτικό σχολείο, όπου θα αναγράφονται τα χρονικά διαστήματα κατά τα οποία παρασχέθηκε η προϋπηρεσία, καθώς και το ωράριο εβδομαδιαίας διδασκαλίας τους. ε2. Έγγραφο απόλυσης της οικείας Δ/νσης ή Γραφείου Εκπ/σης, στο οποίο θα αναγράφεται η πράξη-απόφαση της κατάργησης-αναστολής σχολικής μονάδας κ.λ.π. ή της καταγγελίας σύμβασης. ε3. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986, στην οποία θα δηλώνουν με ποια από τις δύο προϋπηρεσίες (ιδιωτική ή δημόσια) επιθυμούν να ενταχθούν στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων σε περίπτωση που διαθέτουν και τις δύο προϋπηρεσίες.

Επίσης θα δηλώνουν ότι δεν εργάζονται σε άλλη σχολική μονάδα του ίδιου ή άλλου ιδιοκτήτη ιδιωτικού σχολείου.

στ. Εκπαιδευτικοί με προϋπηρεσία σε σχολεία κρατών-μελών Ε.Ε. έως 30-06-2010 και έως 30-06-2012 (αν πραγματοποιήθηκε σε δομές της ΕΑΕ:

στ1. Βεβαίωση πρόσληψης από τον αρμόδιο/αρμόδιους φορείς οι οποίοι τελούν υπό τη διοικητική εποπτεία του αρμόδιου, σε κάθε κράτος, Υπουργείου και συνοδευόμενη από επίσημη μετάφραση, στην οποία να αναγράφεται: • ότι τα σχολεία πρόσληψης ανήκουν στη δημόσια εκπαίδευση, • η ακριβής διάρκεια του διδακτικού έτους • τα ακριβή χρονικά διαστήματα κατά τα οποία παρασχέθηκε η ανωτέρω προϋπηρεσία, • εργασιακή σχέση με την οποία αποκτήθηκε η αναφερόμενη στα παραστατικά προϋπηρεσία, • το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας του μονίμου, αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού, • στους ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς, οι ώρες απασχόλησης ανά μήνα και • ο φορέας πρόσληψης και το Υπουργείο στη διοικητική εποπτεία του οποίου ανήκει.

Σε κάθε περίπτωση στη βεβαίωση θα αναγράφεται ότι η αποκτηθείσα προϋπηρεσία είναι δημόσια και δεν είναι ιδιωτική και αν είναι σε δομές της ΕΑΕ.

Η προϋπηρεσία αναπληρωτή ή ωρομισθίου, που έχει αποκτηθεί σε δημόσια σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις με την προϋπηρεσία που έχει αποκτηθεί στην Ελλάδα, μπορεί να αναγνωριστεί ως προϋπηρεσία για την ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών εφόσον αποκτήθηκε μετά την ένταξη των κρατών-μελών στην Ε.Ε., πλην της Κύπρου.

ζ. Εκπαιδευτικοί με προϋπηρεσία σε λοιπούς φορείς του ν. 3027/2002 και του ν. 3762/2009 έως 30-06-2010 (βλέπε ΜΕΡΟΣ Α΄ – Κεφ. Γ΄ της παρούσης εγκυκλίου) (π.χ. σε σχολές τουριστικής εκπαίδευσης Τ.Ε.Ε. του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, στα ΤΕΕ μαθητείας Α΄ και Β΄ κύκλου του ΟΑΕΔ, κ.τ.λ.): Έντυπα των βεβαιώσεων προϋπηρεσίας.

Για το σύνολο των δικαιολογητικών του παρόντος κεφαλαίου σημειώνεται ότι:

Α. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αντίγραφα δημοσίων εγγράφων που ζητούνται με την παρούσα, συνοδευόμενα όμως απαραιτήτως με υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8, παρ. 4, του ν.1599/1986, στην οποία οι ενδιαφερόμενοι βεβαιώνουν ότι τα αντίγραφα που επισυνάπτουν αποτελούν γνήσια αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων που έχουν στα χέρια τους

Β. Στις διατάξεις του άρθρου 1 της αριθμ. 44840/ΣΤ5 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 587/10-5-2006 τ.Β΄) ορίζονται τα δικαιολογητικά τα οποία εκδίδονται από τις Υπηρεσίες του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. και μπορούν να αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από τις Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης. (βεβαιώσεις προϋπηρεσίας κτλ). Επίσης από τις διατάξεις της αριθμ. 2458/22-2-2005 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 267 Β΄) ορίζεται η αυτεπάγγελτη αναζήτηση της καταφατικής ή αρνητικής δήλωσης της Υπηρεσίας Ποινικού Μητρώου από την Δημόσια Υπηρεσία έκδοσης της τελικής διοικητικής πράξης

Γ. Δεν απαιτείται εκ νέου κατάθεση βεβαιώσεων για προϋπηρεσίες, καταχωρισμένες στο παρελθόν στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα

Επιπλέον, σύμφωνα με την αριθμ. 35557/Δ2/9-4-2003 (ΦΕΚ 465 Β΄) Υ.Α., όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 118723/Δ2/9-11-2006 (ΦΕΚ 1726 Β΄-διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ 1863 Β΄) Υ.Α., οι προσλαμβανόμενοι προσωρινοί αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί κατά την εμφάνισή τους για ανάληψη υπηρεσίας καταθέτουν υποχρεωτικά στην οικεία Δ/νση Εκπαίδευσης πιστοποιητικό υγείας από Α/θμια Υγειονομική Επιτροπή ή Δημόσιο Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας. Το πιστοποιητικό αυτό έχει ισχύ τριών (3) ετών. Κατά τις προσλήψεις εντός της τριετίας, οι επαναπροσλαμβανόμενοι μπορούν να καταθέτουν επικυρωμένο αντίγραφο του πιστοποιητικού αυτού στη διεύθυνση πρόσληψής τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ

Η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια πιστοποιείται (διατάξεις του άρθρου 2 παρ.3 και 4 του ν.3848/2010):

α) Με βεβαίωση περί επιτυχούς παρακολούθησης ειδικού προγράμματος σπουδών τουλάχιστον εξαμηνιαίας διάρκειας, το οποίο παρέχεται από τμήμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή από ομάδες συνεργαζόμενων τμημάτων του ίδιου ή περισσότερων Α.Ε.Ι. σε αποφοίτους τμημάτων που έχουν τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των άρθρων 1 έως 9 του ν.3374/2005 (ΦΕΚ 189 Α)…». (Το πρόγραμμα αυτό καταρτίζεται με απόφαση του οικείου ΑΕΙ, που εγκρίνεται από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, και αξιολογείται μετά το πρώτο έτος λειτουργίας του, εν συνεχεία δε κάθε τέσσερα έτη. Επισημαίνεται ότι προγράμματα κατά τις ανωτέρω διατάξεις δεν έχουν ακόμη εγκριθεί και ως εκ τούτου δεν έχουν χορηγηθεί σχετικές βεβαιώσεις.) ή

β) Με την κατοχή πτυχίου τμήματος Α.Ε.Ι., το πρόγραμμα σπουδών του οποίου εξασφαλίζει την προς τούτο αναγκαία θεωρητική κατάρτιση και πρακτική εξάσκηση και οι απόφοιτοι του οποίου έχουν τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ή

γ) Με την κατοχή πτυχίου παιδαγωγικών τμημάτων Α.Ε.Ι., ή

δ) Με την κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού διπλώματος στις επιστήμες της αγωγής, ή

ε) Με την κατοχή παιδαγωγικού πτυχίου της Παιδαγωγικής Τεχνικής Σχολής (ΠΑΤΕ.Σ.) ή της Ανωτέρας Σχολής Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Μηχανικών (Α.Σ.Ε.ΤΕ.Μ.) της πρώην Σχολής Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.) ή της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.).

στ) Τα πτυχία που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά εφόσον έχουν αναγνωρισθεί ως ισότιμα και αντίστοιχα από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) / Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις. Οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και τα διδακτορικά διπλώματα που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά εφόσον έχουν αναγνωρισθεί ως ισότιμα από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις και συνοδεύονται από βεβαίωση του ότι το γνωστικό αντικείμενο τους εμπίπτει στις επιστήμες της αγωγής.

Παράλληλα με τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 2 του ν. 3848/2010 εξακολουθούν να εφαρμόζονται για τη μεταβατική περίοδο και για τους δύο επόμενους διαγωνισμούς του Α.Σ.Ε.Π. οι ισχύουσες διατάξεις περί παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας (άρθρο 9 παρ. 6. του ν. 3848/2010), ήτοι τα πτυχία:

α) Τμημάτων Α.Ε.Ι.: – Παιδαγωγικού Νηπιαγωγών (και Ειδικής Αγωγής) -Δημοτικής Εκπαίδευσης (και Ειδικής Αγωγής) -Επιστημών της Αγωγής ή Επιστημών Αγωγής Προδημοτικής Εκπαίδευσης ή Επιστημών της Αγωγής Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου της Κύπρου -Φιλοσοφίας -Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας -Φιλοσοφίας και Κοινωνικών Σπουδών

β) Σχολής Νηπιαγωγών

γ) Παιδαγωγικής Ακαδημίας

δ) Διδακτορικό δίπλωμα ή μεταπτυχιακός τίτλος στις επιστήμες της Αγωγής και

ε) Καθηγητικών Σχολών.

Σημειώνεται ότι Καθηγητικές σχολές κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 2 παρ.5 του ν. 1894/1990 (ΦΕΚ 110 Α΄), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ.2 του ν.3194/2003 (ΦΕΚ 267/20-11-2003 τ.Α΄), για τους διορισμούς εκπαιδευτικών και τις προσλήψεις αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών από το έτος 2004 και εφεξής, νοούνται τα πανεπιστημιακά τμήματα, των οποίων οι πτυχιούχοι διορίζονται στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σύμφωνα με τα άρθρα 12, 13 και 14 του ν. 1566/1985, χωρίς την απαίτηση πρόσθετου πτυχίου ή πιστοποιητικού παιδαγωγικής κατάρτισης, σε θέσεις εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ70 Δασκάλων, ΠΕ60 Νηπιαγωγών και των κλάδων ΠΕ01 Θεολόγων, ΠΕ02 Φιλολόγων, ΠΕ03 Μαθηματικών, ΠΕ04 Φυσικών, ΠΕ05 Γαλλικής Γλώσσας, ΠΕ6 Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ07 Γερμανικής Γλώσσας, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής, ΠΕ15 Οικιακής Οικονομίας, ΠΕ16 Μουσικής (ΠΕ16.01, ΠΕ16.02 πτυχιούχων Πανεπιστημίων), ΠΕ32 Θεατρικών Σπουδών, ΠΕ33 Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης (ΜΙΘΕ), ΠΕ34 Ιταλικής Γλώσσας, ΠΕ40 Ισπανικής Γλώσσας και του κλάδου ΠΕ19 Πληροφορικής Πανεπιστημίων οι πτυχιούχοι του Τμήματος Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, καθώς και η Ανώτερη Σχολή Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Μηχανικών (Α.Σ.Ε.ΤΕ.Μ.) της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. και η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) για διορισμό εκπαιδευτικών στον κλάδο ΠΕ17 (άρθρο 8, παρ.2 του ν. 3194/2003, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 18 παρ.5 του ν. 3404/2005, (ΦΕΚ 260/17.10.2005 τ. Α΄), το άρθρο 1 παρ. 3 του ν. 3687/2008) και το άρθρο 39, παρ. 1 του ν.3794/2009.

Επισημάνσεις για την παιδαγωγική επάρκεια περιλαμβάνονται στην παραπομπή 1 του Παραρτήματος της 75266/Δ2/6-7-2011 (ΑΔΑ: 4ΑΣ49-ΤΕΙ) εγκυκλίου: «Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71/19.05.2010 τ. Α΄)».

ΜΕΡΟΣ Γ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ – ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

Οι προσλήψεις των εκπαιδευτικών για τα διδακτικά αντικείμενα που διδάσκονται στοΟλοήμερο Ειδικό Σχολείο και αναφέρονται παρακάτω, γίνονται από τους πίνακες που καταρτίζονται από τη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής του ΥΠΔΒΜΘ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των Ολοήμερων Ειδικών Δημοτικών Σχολείων, ως ακολούθως:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Καλούνται:

οι εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων που έχουν τα προσόντα για τα διδακτικά αντικείμενα: · Αθλητισμός – Χορός · Εικαστικά · Θεατρική Αγωγή · Νέες Τεχνολογίες · Μουσική

και τα τυπικά προσόντα πρόσληψης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, να συμπληρώσουν την Αίτηση-Δήλωση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως αυτά αναφέρονται στο Κεφάλαιο Γ΄ του Πρώτου Μέρους της παρούσας εγκυκλίου, προκειμένου να ενταχθούν στους πίνακες ωρομίσθιων εκπαιδευτικών για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του Ολοήμερου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου.

Οι υποψήφιοι που υποβάλλουν αίτηση για ένταξη στους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης θα συμπληρώσουν στην Αίτηση-Δήλωση για πρόσληψη ως ωρομίσθιοι μία μόνο Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης η οποία θα είναι η ίδια τόσο για εγγραφή στον πίνακα ωρομίσθιων εκπαιδευτικών του κλάδου που επιθυμούν όσο και για πρόσληψη στο Ολοήμερο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΛΗΜΕΡΟΥ

Δικαίωμα υποβολής αίτησης στα Ολοήμερα Ειδικά Δημοτικά Σχολεία έχουν οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ11, ΠΕ08, ΠΕ16.01 – ΤΕ16, ΠΕ19, ΠΕ20, ΠΕ32, ΠΕ18.41, ΠΕ12.02, και της ενοποιημένης ειδικότητας ΠΕ18.01 (ήτοι οι ειδικότητες: ΠΕ18.01, ΠΕ18.26, ΠΕ18.27 και ΠΕ18.28) που διαθέτουν τα τυπικά προσόντα πρόσληψης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η σειρά κατάταξης των υποψήφιων εκπαιδευτικών στους πίνακες ωρομισθίων για το Ολοήμερο Ειδικό Σχολείο είναι αυτή του πίνακα ωρομισθίων ΕΑΕ.

ΜΕΡΟΣ Δ΄

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ – ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

1. ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων-δικαιολογητικών και της καταχώρισης των προϋπηρεσιών του τρέχοντος σχολικού έτους, θα καταρτιστούν κατά τις προαναφερθείσες διατάξεις Πίνακας A΄ και Πίνακας Β΄ προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων, οι οποίοι διαθέτουν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση,

Οι ανωτέρω πίνακες θα αναρτηθούν στην Ηλεκτρονική Διεύθυνση του ΥΠΔΒΜΘ: http://e-aitisi.sch.gr/ και σε όλες τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αντίστοιχα.

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Οι υποψήφιοι, αναπληρωτές και ωρομίσθιοι, κατατάσσονται κατά σειρά με βάση το βασικό τίτλο σπουδών και στη συνέχεια τα ειδικά προσόντα στην ΕΑΕ, ώστε να προσλαμβάνονται κατά βαθμίδα εκπαίδευσης, κλάδο και ειδικότητα.

Στον ΠΙΝΑΚΑ Α΄ εντάσσονται οι εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. Κατατάσσονται κατά κλάδο και ειδικότητα σύμφωνα με το βασικό τίτλο σπουδών και προηγούνται: α) οι πολύτεκνοι (όπως περιγράφονται αναλυτικά στην παρ. 11 του Κεφαλαίου Γ΄ του Δεύτερου Μέρους) και β) όσοι έχουν επιπλέον τυπικά προσόντα τοποθέτησης στην ΕΑΕ, οι οποίοι κατατάσσονται σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης του Πίνακα Β΄ και ανάλογα με την προϋπηρεσία τους ανά κατηγορία τυπικών προσόντων.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: α) Ως προϋπηρεσία στον Πίνακα Α΄, λογίζεται η προϋπηρεσία που έχει αποκτηθεί από τη Γενική Εκπαίδευση έως 30-6-2010 και την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση έως 30-6-2012 (κατά την επισήμανση του μέρους Α΄). β) Στις περιπτώσεις ίσης ή μηδενικής προϋπηρεσίας οι υποψήφιοι κατατάσσονται σύμφωνα με την παρακάτω «ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Ι» του ΠΙΝΑΚΑ Β΄- Τμήμα 1. γ) Εκπαιδευτικοί που τους έχει αποδοθεί το ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, διότι πάσχουν από ομόζυγη μεσογειακή αναιμία, δρεπανοκυτταρική αναιμία, μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία ή σκλήρυνση κατά πλάκας, έχουν τη δυνατότητα ένταξης στον Πίνακα Α΄ (εκπαιδευτικοί ΑΜΕΑ, με ή χωρίς τυπικά προσόντα), ως εκπαιδευτικοί πλέον με αναπηρία τουλάχιστον 67% χωρίς δεύτερη προσμέτρηση των ειδικών παθήσεων στον Πίνακα αυτόν.(Σχετ. Αναφ και στην παρακάτω «ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ IV » του ΠΙΝΑΚΑ Β΄-Τμήμα 1).

Στον ΠΙΝΑΚΑ Β΄ εντάσσονται οι εκπαιδευτικοί που διαθέτουν τα παρακάτω προσόντα με την εξής σειρά και ανάλογα με την προϋπηρεσία τους στην ΕΑΕ και μόνο, ανά κατηγορία τυπικών προσόντων:

1.

α) Οι εκπαιδευτικοί με διδακτορικό δίπλωμα στην ΕΑΕ ή τη Σχολική Ψυχολογία.

β) Οι εκπαιδευτικοί με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην ΕΑΕ ή τη Σχολική Ψυχολογία.

γ) Οι εκπαιδευτικοί κάτοχοι πτυχίου του Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ή του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, κατεύθυνσης εκπαίδευσης ατόμων με ειδικές ανάγκες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ή αναγνωρισμένου -ισότιμου και αντίστοιχου- τίτλου Πανεπιστημίου της αλλοδαπής.

δ) Είναι κάτοχοι τίτλου διετούς μετεκπαίδευσης ΕΑΕ στα Διδασκαλεία της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου τίτλου της αλλοδαπής (Μόνο για τους πρώην διορισμένους στην Ιδιωτική Εκπαίδευση εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ70 και ΠΕ60)

ε) Οι εκπαιδευτικοί γονείς παιδιών με ειδικές ανάγκες (αναπηρία 67% και άνω, ύστερα από σχετική πιστοποίηση των αρμόδιων διαγνωστικών υπηρεσιών) χωρίς τίτλους στην ΕΑΕ.

στ) Οι εκπαιδευτικοί με προϋπηρεσία τριών διδακτικών ετών σε δομές ΕΑΕ και ετήσιο σεμινάριο επιμόρφωσης-εξειδίκευσης στην ΕΑΕ που αποκτήθηκε μέχρι και 31-8-2010, από Πανεπιστήμιο ή αναγνωρισμένο κρατικό φορέα που εποπτεύεται από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. αποδεδειγμένης διάρκειας τουλάχιστον τετρακοσίων (400) ωρών. Σεμινάρια ετήσιας διάρκειας στην ΕΑΕ που έχουν υλοποιηθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/τ. Α΄/2-10-2008) από Πανεπιστήμια ή από αναγνωρισμένους κρατικούς φορείς που εποπτεύονται από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. αναγνωρίζονται ως ισότιμα με τα ανωτέρω σεμινάρια των τετρακοσίων (400) ωρών.

ζ) Οι εκπαιδευτικοί με αποδεδειγμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών ετών σε δομές ΕΑΕ.

η)Οι εκπαιδευτικοί με ετήσιο σεμινάριο επιμόρφωσης-εξειδίκευσης στην ΕΑΕ που αποκτήθηκε μέχρι και 31-8-2010 από Πανεπιστήμιο ή αναγνωρισμένο κρατικό φορέα που εποπτεύεται από το ΥΠΔΒΜΘ αποδεδειγμένης διάρκειας τουλάχιστον τετρακοσίων (400) ωρών.

θ) Οι εκπαιδευτικοί με τουλάχιστον ένα διδακτικό έτος προϋπηρεσία σε ΣΜΕΑΕ (10 μήνες).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Ι: Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί ανά κατηγορία τυπικών προσόντων κατατάσσονται βάσει των μορίων προϋπηρεσίας τους στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ένα μόριο για κάθε μήνα προϋπηρεσίας προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού στην ΕΑΕ). Η προϋπηρεσία που έχει προσφερθεί σε δυσπρόσιτα σχολεία ΕΑΕ μέχρι και τις 30-6-2010 υπολογίζεται στο διπλάσιο (2 μόρια το μήνα) μόνο για την πρόσληψη των εκπαιδευτικών ως αναπληρωτών ή ωρομισθίων.

Στις περιπτώσεις ίσης ή μηδενικής προϋπηρεσίας ΕΑΕ οι υποψήφιοι κατατάσσονται σύμφωνα με τα γενικά λοιπά κριτήρια των εκπαιδευτικών (μόρια ΑΣΕΠ, ημεροχρονολογία κτήσης και βαθμός πτυχίου).

Αναλυτικότερα:

I. τα μόρια των δύο τελευταίων διαγωνισμών ΑΣΕΠ ως εξής: α. ένα μόριο για κάθε βαθμολογική μονάδα πάνω από τη βαθμολογική βάση από τον τελευταίο, προ της συντάξεως του πίνακα, διαγωνισμό του ΑΣΕΠ και β. μισό μόριο για κάθε βαθμολογική μονάδα πάνω από τη βαθμολογική βάση, από τον αντίστοιχο προτελευταίο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. γ. Όσοι υπάγονται σε περισσότερες της μιας από τις ανωτέρω περιπτώσεις (α. και β.) λαμβάνουν αθροιστικά τα μόρια αυτών.

II. την ημεροχρονολογία κτήσης του βασικού τίτλου σπουδών και

III. το βαθμό του βασικού τίτλου σπουδών.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΙΙ: Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί πολύτεκνοι εξ’ ιδίας οικογένειας οι οποίοι διαθέτουν τυπικά προσόντα στην ΕΑΕ, προτάσσονται στον Πίνακα Β΄ αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών ΕΑΕ.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ IΙΙ: Σε κάθε μία από τις κατηγορίες τυπικών προσόντων α), β), γ) και δ) της κατάταξης του πίνακα Β΄, προτάσσονται οι εκπαιδευτικοί γονείς παιδιών με ειδικές ανάγκες (αναπηρία 67% και άνω, ύστερα από σχετική πιστοποίηση των αρμόδιων διαγνωστικών υπηρεσιών), που διαθέτουν και τους αντίστοιχους τίτλους στην ΕΑΕ.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ IV: Σε κάθε κατηγορία τυπικών προσόντων του πίνακα Β΄ προτάσσονται και οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί που πάσχουν από σκλήρυνση κατά πλάκας και διαθέτουν τυπικά προσόντα στην ΕΑΕ, μετά τους παραπάνω υποψηφίους που είναι πολύτεκνοι εξ’ ιδίας οικογενείας, γονείς παιδιών με ειδικές ανάγκες, ή πάσχουν από ομόζυγη μεσογειακή αναιμία. Διευκρινίζεται ότι οι εκπαιδευτικοί που πάσχουν από ομόζυγη μεσογειακή αναιμία, δρεπανοκυτταρική αναιμία, μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία ή σκλήρυνση κατά πλάκας και η πάθηση αυτή τους προσδίδει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, έχουν τη δυνατότητα ένταξης στον Πίνακα Α΄ ως εκπαιδευτικοί με αναπηρία (εκπαιδευτικοί ΑΜΕΑ, με ή χωρίς τυπικά προσόντα) με τη σειρά κατάταξης του πίνακα Α΄ και χωρίς άλλη πρόταξη όπως ισχύει στον πίνακα Β΄. Εφόσον οι προαναφερόμενοι εκπαιδευτικοί διαθέτουν τα τυπικά προσόντα στην ΕΑΕ του Πίνακα Β΄, τότε μόνο τους δίνεται η δυνατότητα ένταξης και στον Πίνακα Β΄, με τον προαναφερόμενο τρόπο κατάταξης σε αυτόν.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ V: Σε κάθε κατηγορία τυπικών προσόντων προτάσσονται, αμέσως μετά τις παραπάνω ειδικές κατηγορίες υποψήφιων εκπαιδευτικών, όσοι απέκτησαν πτυχίο της ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό κατά τις ισχύουσες διατάξεις.

2. Ειδικά για τους πτυχιούχους ΤΕΦΑΑ (τον κλάδο ΠΕ11.01-Φυσικής Αγωγής ΕΑΕ), οι υποψήφιοι κατατάσσονται με την εξής σειρά και ανάλογα με την προϋπηρεσία τους στην ΕΑΕ και μόνο, ανά κατηγορία τυπικών προσόντων:

α) Οι εκπαιδευτικοί με διδακτορικό δίπλωμα στην ΕΑΕ ή την Ειδική Φυσική Αγωγή

β) Οι εκπαιδευτικοί με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην ΕΑΕ ή την Ειδική Φυσική Αγωγή

γ) Οι εκπαιδευτικοί με κύρια ειδικότητα στην «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση», την «Ειδική Φυσική Αγωγή», την «Ειδική Φυσική Αγωγή–Θεραπευτική Γυμναστική», την «Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή», την «Προσαρμοσμένη Κινητική Αγωγή» ή την «Άσκηση σε Χρόνιες Παθήσεις και Αναπηρία».

δ) Οι εκπαιδευτικοί γονείς παιδιών με ειδικές ανάγκες (αναπηρία 67% και άνω, ύστερα από σχετική πιστοποίηση των αρμόδιων διαγνωστικών υπηρεσιών) χωρίς τίτλους στην ΕΑΕ.

ε) Οι εκπαιδευτικοί με προϋπηρεσία τριών διδακτικών ετών σε δομές ΕΑΕ και ετήσιο σεμινάριο επιμόρφωσης-εξειδίκευσης στην ΕΑΕ που αποκτήθηκε μέχρι και 31.8.2010, από Πανεπιστήμιο ή αναγνωρισμένο κρατικό φορέα που εποπτεύεται από το ΥΠΔΒΜΘ αποδεδειγμένης διάρκειας τουλάχιστον τετρακοσίων (400) ωρών. Σεμινάρια ετήσιας διάρκειας στην ΕΑΕ που έχουν υλοποιηθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/τ. Α΄/2-10-2008) από Πανεπιστήμια ή από αναγνωρισμένους κρατικούς φορείς που εποπτεύονται από το ΥΠΔΒΜΘ αναγνωρίζονται ως ισότιμα με τα ανωτέρω σεμινάρια των τετρακοσίων (400) ωρών.

στ΄) Οι εκπαιδευτικοί με αποδεδειγμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών ετών σε δομές ΕΑΕ.

ζ) Οι εκπαιδευτικοί με ετήσιο σεμινάριο επιμόρφωσης-εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση που αποκτήθηκε μέχρι και 31.8.2010, από Πανεπιστήμιο ή αναγνωρισμένο κρατικό φορέα που εποπτεύεται από το ΥΠΔΒΜΘ αποδεδειγμένης διάρκειας τουλάχιστον τετρακοσίων (400) ωρών.

η) Οι εκπαιδευτικοί με τουλάχιστον ένα διδακτικό έτος προϋπηρεσία σε ΣΜΕΑΕ (10 μήνες).

Για την αναλυτικότερη κατάταξη των υποψηφίων του κλάδου ισχύουν οι επισημάνσεις I-V παραπάνω.

3. Για τις προσλήψεις σε δομές ΕΑΕ κωφών, τυφλών, τυφλών πολυαναπήρων και τυφλοκωφών θα συνταχθούν Πίνακες Α΄ και Β΄ Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ), Braille, Νοηματικής Γλώσσας(ΕΝΓ)+Braille αντίστοιχα, με τους υποψήφιους οι οποίοι διαθέτουν τα τυπικά προσόντα στην ΕΑΕ και επιπλέον εξειδίκευση στην ΕΝΓ ή/και τη γραφή Braille και έχουν επιλέξει στην αίτησή τους ότι αποδέχονται πρόσληψη: «γ1)ως αναπληρωτής ΕΑΕ με γνώση της γραφής Braille και της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας(ΕΝΓ)» «γ2) ως αναπληρωτής ΕΑΕ με γνώση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας ΕΝΓ)» «γ3) ως αναπληρωτής ΕΑΕ με γνώση της γραφής Braille» Στους Πίνακες αυτούς η κατάταξη γίνεται όπως περιγράφεται στις προηγούμενες παραγράφους (ανά κατηγορία τυπικών προσόντων ΕΑΕ).

Στους πίνακες με γνώση της ΕΝΓ, στους Πίνακες Braille καθώς και στους Πίνακες ΕΝΓ+Braille του σχολικού έτους 2011-2012 δεν θα υπάρχει ανατροπή της σειράς σε σχέση με τον Πίνακα ΕΑΕ, δεδομένου ότι γίνεται δεκτή μόνο η επάρκεια της γνώσης της γραφής Braille και της Ελληνικής Νοηματικής γλώσσας (ΕΝΓ)

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Δεν θα γίνουν δεκτές και δεν θα καταχωριστούν βεβαιώσεις παρακολούθησης ΕΝΓ πρώτου, δεύτερου, τρίτου και τέταρτου έτους (Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ κύκλου/επιπέδου) και ενός ή δύο ή τριών εξαμήνων εκμάθησης της ΕΝΓ στα Πανεπιστημιακά Τμήματα (για τους κλάδους ΠΕ61 και ΠΕ71).

Επίσης δεν θα καταχωριστούν βεβαιώσεις εκμάθησης της γραφής Braille.

Διευκρινίζεται ότι δεν θα ληφθούν υπόψη για την ένταξη των υποψηφίων στους πίνακες της ΕΝΓ, Braille και ΕΝΓ+Braille οι παραπάνω βεβαιώσεις που είχαν ήδη καταχωριστεί στο Ο.Π.Σ. τα προηγούμενα έτη έως 30.06.2011.

Κατά τη διαδικασία πρόσληψης, στους εκπαιδευτικούς που εντάσσονται σε περισσότερους από έναν πίνακα(ΕΑΕ – ΕΝΓ – Braille – ΕΝΓ+Braille)και δύνανται να προσλαμβάνονται ταυτόχρονα από περισσότερους του ενός πίνακα σε διαφορετικές περιοχές, θα δίνεται τελικά η θέση – περιοχή προτίμησης, που βρίσκεται στην καλύτερη σειρά προτεραιότητας στις προτιμήσεις τους.

Όταν όμως οι περιοχές πρόσληψης των διαφορετικών πινάκων είναι ίδιες, θα ακολουθείται ως σειρά προτεραιότητας των πινάκων (εφόσον προσλαμβάνονται), η ακόλουθη: Braille + ΕΝΓ , ΕΝΓ, Braille, ΕΑΕ

Παράδειγμα 1: Εκπαιδευτικός που δύναται να προσληφθεί στην 5η προτίμησή του από το γενικό πίνακα ΕΑΕ και στην 6η προτίμησή του από τον πίνακα με γνώση Braille, θα προσληφθεί στην 5η προτίμησή του (δηλαδή στη θέση κάλυψης λοιπών γενικότερων δομών ΕΑΕ).

Παράδειγμα 2: Εκπαιδευτικός που δύναται να προσληφθεί στην 13η προτίμησή του από το γενικό πίνακα ΕΑΕ, στην 13η προτίμησή του από τον πίνακα με γνώση Braille + ΕΝΓ και στην 13η προτίμησή του από τον πίνακα με γνώση ΕΝΓ, θα προσληφθεί στην 13η προτίμηση του από τον πίνακα με γνώση Braille + ΕΝΓ.

Παράδειγμα 3: Εκπαιδευτικός που δύναται να προσληφθεί στη 12η προτίμησή του από τον πίνακα με γνώση ΕΝΓ και στη 12η προτίμησή του από τον πίνακα με γνώση Braille, θα προσληφθεί στην 12η προτίμησή του από τον πίνακα με γνώση ΕΝΓ.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Ι: Μεταπτυχιακοί τίτλοι στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση: Δεκτοί θα γίνονται όσοι στον τίτλο τους αναφέρονται σαφώς στην Ειδική Αγωγή, Ειδικές Ανάγκες, Σχολική Ψυχολογία, Δυσλεξία, Αυτισμό, Λογοθεραπεία, Μαθησιακές Δυσκολίες κ.ο.κ. Σε άλλη περίπτωση θα πρέπει τουλάχιστον το 50% του συνόλου των μαθημάτων να είναι μαθήματα Ειδικής Αγωγής με βάση τον τίτλο του κάθε μαθήματος.

Σε κάθε περίπτωση οι τίτλοι που υποβάλλονται για πρώτη φορά θα σταλούν στη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής-Τμήμα Α΄ του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α..

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΙI: Oι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί οι οποίοι είναι κάτοχοι πτυχίου διετούς μετεκπαίδευσης στην Ειδική Αγωγή από τα Διδασκαλεία της χώρας, κατατάσσονται στον Πίνακα Β΄ μετά τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου στην ΕΑΕ.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΙΙΙ: Εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου Δασκάλων ΕΑΕ που επιθυμούν να διδάξουν στις ΣΜΕΑΕ της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ), θα πρέπει να συμπληρώσουν το σχετικό πεδίο στην αίτηση των αναπληρωτών ΣΜΕΑΕ. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να διατεθούν σε λειτουργικά κενά δασκάλων ΕΑΕ στα ΕΕΕΕΚ της ίδιας περιοχής πρόσληψης.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΙV: Σε κάθε Απόφαση πρόσληψης, από τον Πίνακα Α΄ προσλαμβάνεται ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) επί του συνόλου των προσλήψεων σε κάθε κλάδο. Από τον Πίνακα Β΄ προσλαμβάνεται ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) σύμφωνα με την παρ. 2 του αρθρ. 22 του ν. 3699/2008.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ V: Υποψήφιοι, που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις εγγράφονται στο τέλος του οικείου πίνακα αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών. [αριθ. 55127/Δ2/11-6-2004 (ΦΕΚ 937/23-6-2004 τ.Β΄), τροποποιητική της αριθ. 35557/Δ2/9-4-2003 (ΦΕΚ 465/17-4-2003 τ.Β΄) Υ.Α.].

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ VΙ: Μετά την κατάρτιση και κύρωση των πινάκων πρόσληψης αναπληρωτών ΕΑΕ και ωρομίσθιων ΕΑΕ, τροποποίηση της σειράς κατάταξης είναι επιτρεπτή μόνο στις περιπτώσεις που οι ήδη ενταγμένοι στους πίνακες αποκτήσουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή αποκτήσουν πτυχίο ή βεβαίωση τρίμηνης επιμόρφωσης της ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή προσκομίσουν πιστοποιητικό αναπηρίας 67% ή πιστοποιητικά ειδικών κατηγοριών (ομόζυγη μεσογειακή αναιμία, σκλήρυνση κατά πλάκας) ή πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α΄ ή πιστοποιητικό χρόνου κτήσης πτυχίου ή βαθμού πτυχίου. Επίσης, μετά την κατάρτιση και κύρωση των πινάκων πρόσληψης δύναται να καταχωρηθεί και η ιδιότητα του τριτέκνου.

4. ΠΙΝΑΚΕΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΑΕ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Για τη διαδικασία πρόσληψης ωρομίσθιων εκπαιδευτικών ΕΑΕ, οι υποψήφιοι κατατάσσονται στους πίνακες αυτούς σύμφωνα με τα κριτήρια κατάρτισης των πινάκων αναπληρωτών ΕΑΕ.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σε περίπτωση εξάντλησης των πινάκων ωρομίσθιων εκπαιδευτικών ΕΑΕ, προσλαμβάνονται ως ωρομίσθιοι, εκπαιδευτικοί από τους εγγεγραμμένους στον πίνακα αναπληρωτών ΕΑΕ της παρούσας πρόσκλησης κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν. Σε περίπτωση εξάντλησης και του πίνακα αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΕΑΕ, προσλαμβάνονται εκπαιδευτικοί εγγεγραμμένοι στους πίνακες αναπληρωτών γενικής εκπαίδευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων, του ελέγχου των δικαιολογητικών την καταχώριση τυχόν προϋπηρεσίας, θα καταρτιστούν προσωρινοί πίνακες, οι οποίοι θα αναρτηθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.) του Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.: http://e-aitisi.sch.gr προκειμένου να υποβληθούν ενστάσεις [σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθ. 35557/Δ2/9-4-2003 (ΦΕΚ 465/2003 τ.Β΄) Υ.Α. και της 79630/Δ2/28-7-2003 (ΦΕΚ 1084/5-8-2003 τ.Β΄)].

Σύνδεσμος προς αυτή την ιστοσελίδα υπάρχει και από την ιστοσελίδα του Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ: http://www.minedu.gov.gr . Συγκεκριμένα, θα αναρτηθούν: 1. Πίνακας Α΄ αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης(ΕΑΕ) 2. Πίνακας Β΄ αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης(ΕΑΕ) 3. Πίνακας Α΄ αναπληρωτών ΕΑΕ με γνώση της γραφής Braille 4. Πίνακας Β΄ αναπληρωτών ΕΑΕ με γνώση της γραφής Braille 5. Πίνακας Α΄ αναπληρωτών ΕΑΕ με γνώση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας(ΕΝΓ) 6. Πίνακας Β΄ αναπληρωτών ΕΑΕ με γνώση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας(ΕΝΓ) 7. Πίνακας Α΄ αναπληρωτών ΕΑΕ με γνώση της γραφής Braille και της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ) 8. Πίνακας Β΄ αναπληρωτών ΕΑΕ με γνώση της γραφής Braille και της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ)

Για τις ανάγκες λειτουργίας των εργαστηρίων των ΕΕΕΕΚ οι προσλήψεις του κλάδου ΠΕ18.35–Τουριστικών επιχειρήσεων θα πραγματοποιηθούν ανεξάρτητα από τον ομαδοποιημένο κλάδο ΠΕ18.02 {(Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής, Τουριστικών επιχειρήσεων και Εμπορίας & Διαφήμισης (Marketing)} και αναρτώνται, για το λόγο αυτό, χωριστοί πίνακες του κλάδου ΠΕ18.35.

Για τον ίδιο λόγο και οι κλάδοι-ειδικότητες ΠΕ18.12 (Φυτικής Παραγωγής), ΠΕ18.13 (Ζωικής Παραγωγής), ΠΕ18.14 (Ιχθυοκομίας-Αλιείας), ΠΕ18.15 – Γεωργικών Μηχανών και Αρδεύσεων – Γεωργικής μηχανολογίας και υδάτινων πόρων, ΠΕ18.16 (Δασοπονίας- Δασοπονίας και διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, ΠΕ18.17 (Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων), ΠΕ18.30 (Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας) του ομαδοποιημένου κλάδου ΠΕ18.12 (Φυτικής Παραγωγής, Ζωικής Παραγωγής, Ιχθυοκομίας-Αλιείας, Γεωργικών Μηχανών και Αρδεύσεων, Δασοπονίας, Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων και Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας) θα προσλαμβάνονται ανεξάρτητα και οι πίνακες θα αναρτηθούν χωριστά.

Η εγκύκλιος των ενστάσεων θα αναρτηθεί στην Κεντρική Ηλεκτρονική Διεύθυνση του Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ: http://www.minedu.gov.gr. Οι υποψήφιοι θα μπορούν να υποβάλουν ένσταση εντός των αποκλειστικών προθεσμιών, που θα ορισθούν, καθόσον οι πίνακες αυτοί, μετά την τελική κύρωσή τους, ουδεμία μεταβολή επί των στοιχείων προϋπηρεσίας θα επιδέχονται.

Μετά την ολοκλήρωση των ενστάσεων αναρτώνται εκ νέου στην Ηλεκτρονική Διεύθυνση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.) του ΥΠΔΒΜΘ: http://e-aitisi.sch.gr οι προσωρινοί πίνακες αναπληρωτών, οι οποίοι κυρώνονται με Υπουργική Απόφαση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΠΟ ΠΙΝΑΚΕΣ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ

1. Υποψήφιος σε έναν (1) κλάδο

α. Σε περίπτωση κατά την οποία ο εκπ/κός προσληφθεί ως αναπληρωτής με πλήρες ωράριο δεν είναι διαθέσιμος για άλλη πρόσληψη για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα του διδακτικού έτους.

β. Σε περίπτωση κατά την οποία ο εκπ/κός προσληφθεί ως αναπληρωτής μειωμένου ωραρίου (από 5 έως 15 διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως): (i) είναι δυνατή κατά τη διάρκεια της χρονιάς η τροποποίηση του ωραρίου του από την οικεία Δ/νση εώς το μέγιστο των 15 ωρών εβδομαδιαίως στο ίδιο ή άλλο/α σχολείο/α της ίδιας περιοχής της ίδιας βαθμίδας εκπ/σης και (ii) παραμένει διαθέσιμος για πρόσληψη από την Κεντρική Υπηρεσία αποκλειστικά και μόνο ως αναπληρωτής πλήρους ωραρίου στην ίδια περιοχή της ίδιας βαθμίδας εκπ/σης, εφόσον το έχει δηλώσει στην αίτησή του και κατά τη διαδικασία της ροής προγράμματος προσλήψεων προηγείται στη σειρά κατάταξης των υπολοίπων υποψηφίων εκπ/κών. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει αναλάβει υπηρεσία ως αναπληρωτής μειωμένου ωραρίου και να συνεχίζει να υπηρετεί μέχρι την ημερομηνία αναβάθμισής του.   π.χ. Εκπ/κός κλάδου ΠΕ06 που έχει προσληφθεί και εργάζεται στην «Α-Α΄ Ανατολικής Αττικής – Μειωμένου Ωραρίου» παραμένει υποψήφιος για πρόσληψη με πλήρες ωράριο μόνο στην «Α-Α΄ Ανατολικής Αττικής», εφόσον έχει δηλώσει τη συγκεκριμένη περιοχή στις κατά προτεραιότητα προτιμήσεις του ή έχει ενεργοποιήσει το πεδίο «Αποδέχομαι πρόσληψη και στις λοιπές περιοχές της Α/θμιας». Επιπλέον, ανάλογα με τις διδακτικές ανάγκες, είναι στη διακριτική ευχέρεια της Δ/νσης Ανατολικής Αττικής η τροποποίηση του ωραρίου του έως το μέγιστο του θεσμού μειωμένου ωραρίου, ήτοι 15 ώρες εβδομαδιαίως.

γ. Σε περίπτωση πρόσληψης υποψηφίου εκπ/κού ως ωρομισθίου ο εκπ/κός παραμένει υποψήφιος για πρόσληψη ως αναπληρωτής για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα του διδακτικού έτους. Προκειμένου, δε, να αναλάβει ως αναπληρωτής υποχρεούται να παραιτηθεί από ωρομίσθιος.

Σε περίπτωση μη ανάληψης υπηρεσίας ή παραίτησης ενεργοποιούνται οι διατάξεις του ν.3966/2011 (βλέπε ΜΕΡΟΣ Α΄ – Κεφ.Β΄ – παρ.5) περί κυρώσεων στους πίνακες αναπληρωτών.

2. Υποψήφιος σε δύο (2) ή περισσότερους κλάδους

Υποψήφιος εκπ/κός ο οποίος κατατάσσεται σε πίνακες περισσότερων του ενός κλάδων, σε περίπτωση που προσληφθεί ως αναπληρωτής και δεν αναλάβει/παραιτηθεί, υφίσταται τις προβλεπόμενες κυρώσεις μόνο στον κλάδο που προσλήφθηκε. Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνεται ότι δεν παρέχεται στον υποψήφιο η δυνατότητα εκδήλωσης προτεραιότητας για πρόσληψη στον ένα κλάδο έναντι του/των άλλων.

Σημειώνεται, δε, ότι εφόσον ο υποψήφιος προσληφθεί ως αναπληρωτής: α. με πλήρες ωράριο, αναστέλλεται η υποψηφιότητά του στους πίνακες των λοιπών κλάδων, β. με μειωμένο ωράριο, παραμένει υποψήφιος για αναβάθμιση/πρόσληψη με πλήρες ωράριο στην ίδια περιοχή της ίδιας βαθμίδας εκπ/σης στον οικείο κλάδο (εφόσον αναλάβει υπηρεσία και δεν παραιτηθεί από την απασχόληση με μειωμένο), ενώ ταυτόχρονα παραμένει διαθέσιμος για πρόσληψη με πλήρες ωράριο για το σύνολο των δηλωθεισών περιοχών προτίμησης (πλήρους ωραρίου) στους άλλους κλάδους. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του παρόντος Κεφαλαίου.

3. Υποψήφιος σε κλάδο της Γενικής Εκπαίδευσης και σε κλάδο της Ειδικής Αγωγής.

Υποψήφιος εκπ/κός ο οποίος κατατάσσεται σε πίνακες αναπληρωτών της Γενικής Εκπαίδευσης και στους αντίστοιχους πίνακες της Ειδικής Αγωγής, σύμφωνα με την κατά περίπτωση ισχύουσα νομοθεσία, σε περίπτωση πρόσληψής του ως αναπληρωτή:

α. με πλήρες ωράριο από πίνακες της Ειδικής Αγωγής αναστέλλεται η υποψηφιότητά του στους πίνακες της Γενικής Εκπαίδευσης (και αντιστρόφως).

β. με μειωμένο ωράριο από πίνακες της Ειδικής Αγωγής, ο εκπ/κός, εφόσον αναλάβει υπηρεσία και δεν παραιτηθεί, παραμένει υποψήφιος στους πίνακες της Γενικής Εκπαίδευσης μόνο για πρόσληψη με πλήρες ωράριο διδασκαλίας (και αντιστρόφως).

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στις παρ. 1 & 2 του παρόντος Κεφαλαίου.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Τα αναφερόμενα στην παρ. 3 του παρόντος Κεφαλαίου δεν ισχύουν για τους υποψηφίους της Ειδικής Αγωγής των πινάκων του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) που προσλαμβάνονται μέσω των Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπ/σης με απόφαση του οικείου Δ/ντη. Επομένως, για τους προσληφθέντες σε φορείς της Ειδικής Αγωγής μέσω των Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπ/σης (π.χ. κλάδου ΠΕ29 Εργασιοθεραπευτών) η αίτησή τους στην ΕΑΕ (με τον κλάδο του Εκπαιδευτικού) παραμένει ενεργή και οι εκπ/κοί οφείλουν να την απενεργοποιήσουν (βλέπε  ΜΕΡΟΣ Β΄- Κεφ. Γ΄ – παρ. 3 και παρ.4), προκειμένου να μην προσληφθούν και στους κλάδους της ΕΑΕ της παρούσης εγκυκλίου (βλέπε Μέρος Β για τους κλάδους της εγκυκλίου). Εάν, δε, δεν απενεργοποιήσουν την αίτησή τους και προσληφθούν από τους πίνακες της ΕΑΕ, υποχρεούνται να αναλάβουν υπηρεσία, ειδάλλως, υφίστανται τις κυρώσεις μη ανάληψης του άρθρου 59 παρ. 17 του ν. 3966/2011.

Για το σύνολο των ανωτέρω περιπτώσεων επισημαίνεται ότι:

• Εκπ/κός που δεν αναλαμβάνει υπηρεσία ή παραιτείται από αναπληρωτής (με πλήρες ή με μειωμένο ωράριο), λόγω εκπλήρωσης των στρατιωτικών του υποχρεώσεων δεν υπόκειται σε κυρώσεις. Εν τούτοις, στην περίπτωση που το επιθυμεί, δύναται να αιτηθεί επανενεργοποίηση της αίτησής του, υποβάλλοντας σχετική δήλωση εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία απόλυσης ή νόμιμης απαλλαγής από τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις.

• Για τους εκπαιδευτικούς που προσλαμβάνονται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τεσσάρων ημερολογιακών μηνών, σε περίπτωση που δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία ή παραιτούνται, αναστέλλεται η υποψηφιότητά τους για το σχολικό έτος που διανύεται, ενώ ουδεμία κύρωση έχουν για την επόμενη σχολική χρονιά.

• Δεν επιτρέπεται η ύπαρξη δύο συμβάσεων εκπ/κού με την ίδια ή με άλλη Δ/νση Εκπ/σης (π.χ. ταυτόχρονα μία σύμβαση αναπληρωτή μειωμένου ωραρίου και μία ωρομισθίου).

• Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με ειδικότερες περιπτώσεις αυτοδίκαιης αναστολής αιτήσεων ή/και προβλεπόμενες κυρώσεις μη ανάληψης υπηρεσίας ή παραίτησης κατά κλάδο και πίνακα, που δεν περιγράφονται ανωτέρω, ο υποψήφιος οφείλει να απευθυνθεί στα τηλέφωνα που παρέχονται στην εγκύκλιο.

ΜΕΡΟΣ Ε ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ – ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

1. Οι χειρόγραφες αιτήσεις, που καταθέτουν, οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί καταστρέφονται μετά την καταχώρισή τους και την παραλαβή της μηχανογραφημένης αίτησης.

2. Οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων καλούνται να επιληφθούν του αυστηρού και ενδελεχούς ελέγχου της διαδικασίας καταχώρισης των αιτήσεων, ήτοι του ελέγχου των δικαιολογητικών, από τους αρμόδιους υπαλλήλους και της καταχώρισης των αιτήσεων αποκλειστικά από τους ορισθέντες χειριστές, προς αποφυγήν τυχόν λαθών.

3. Για τους υποψήφιους που υποβάλλουν αίτηση για ένταξη στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών και ωρομισθίων ΕΑΕ και στα δικαιολογητικά τους περιλαμβάνονται βεβαιώσεις προϋπηρεσιών σε σχολεία ΕΑΕ του εξωτερικού, μετά την καταχώριση της αίτησής τους, τα δικαιολογητικά θα διαβιβαστούν στην Κ.Υ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. (Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής-Τμήμα Α΄), όπου και θα ολοκληρωθεί η καταχώρισή τους.

4. Τα δικαιολογητικά των εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ61 και ΠΕ71 που υποβάλλουν αίτηση για ένταξη στον πίνακα αναπληρωτών και ωρομισθίων ΕΑΕ βάσει προϋπηρεσιών παλαιότερων ετών και δεν περιλαμβάνονται στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων ΕΑΕ προηγούμενων σχολικών ετών 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 και 2011-2012, μετά την καταχώριση της αίτησής τους θα διαβιβαστούν στην Κ.Υ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. (Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής-Τμήμα Α΄), όπου και θα ολοκληρωθεί η καταχώρισή τους.

5. Οι Διευθύνσεις ΠΕ και ΔΕ, μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, θα διαβιβάσουν στην Κεντρική Υπηρεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. (Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής, Τμήμα Α΄- Εφαρμογής Προγραμμάτων) με οποιοδήποτε μέσο ταχείας μεταφοράς τα αντίγραφα των αιτήσεων και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων που υποβάλλουν αίτηση για πρώτη φορά, καθώς και τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά των ήδη εγγεγραμμένων στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων ΕΑΕ από προηγούμενα έτη, ομαδοποιημένα κατά κλάδο.

Το διαβιβαστικό θα συνοδεύεται από τρεις πίνακες ως εξής:

(…)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ


Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου με την εγκύκλιο αναπληρωτών – ωρομισθίων ειδικής αγωγής

Συνοδευτικά αρχεία:

Α .Κωδικοί περιοχών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Β. Κωδικοί περιοχών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Γ. Αίτηση – Δήλωση αναπληρωτή/ωρομισθίου ειδικής αγωγής.

Δ. Στοιχεία επικοινωνίας ΚΕΔΔΥ

(πηγή: http://edu.klimaka.gr/ekpaideytikoi-anakoinvseis/anaplirotes-oromisthioi/233-egkyklios-proslhpshs-anaplhrwtes-wromisthioi-eidikhs-agwghs.html)

Δέσποινα Αυγερινού-Pietrzyk
Ειδική Παιδαγωγός
Μεταπτυχιακό Ειδικής Αγωγής
despina.avgerinou@gmail.com

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s